Català - Anglès

cada
[ˈkaðə]
adjectiu invariable
1 [gen]   each; a cada instant each moment; cada cosa al seu temps one thing at a time; cada un (de) each one (of); una de cada deu persones one in every ten people.
2 [amb regularitat]   every; cada dos dies every two days.
3 more and more;   [valor progressiu] cada vegada / dia més more and more each time / each day; cada vegada més llarg longer and longer.
4 such;   [valor emfàtic] es posa cada barret! she wears such hats!
Diccionari Compact català-anglès Larousse © Larousse Editorial, SL