ianqui
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: nord-americà, estatunidenc.
iber, -ra
nom masculí i femení
SINÒNIMS: ibèric.
ibèric, -ca
nom masculí i femení
SINÒNIMS: iber.
icona
nom femení
SINÒNIMS: imatge, símbol.
COMENTARI: En informàtica, icona és un símbol que apareix per indicar les funcions que ofereix un programa i que es pot seleccionar amb el ratolí o el cursor.
iconòlatra
adjectiu i nom comú
SINÒNIMS: adorador*, idòlatra.
iconolatria
nom femení
SINÒNIMS: idolatria*, fetitxisme.
idea
1 nom femení
filosofia SINÒNIMS: concepte, espècie, representació, imatge.
2 nom femení
SINÒNIMS: coneixement, noció.
COMENTARI: Coneixement es diu del que hom sap d'una manera clara, després d'un examen o estudi seriós. Noció designa només una lleugera apreciació, una idea general i sumària, o bé parcial i imperfecta.
3 nom femení
SINÒNIMS: enginy, iniciativa, inventiva.
COMENTARI: És en aquest sentit que es diu, per exemple: és un home d'idees.
4 nom femení
SINÒNIMS: pla, projecte, designi, propòsit, pensada, decisió, determini, determinació, resolució.
idea fixa  nom femení
SINÒNIMS: obsessió*, obstinació, dèria*, fal·lera, mania, taleia, monomania, ceba, enrònia (Val.).
ideal
1 adjectiu
SINÒNIMS: immillorable, perfecte, extraordinari.
ANTÒNIMS: imperfecte, millorable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: irreal, utòpic, quimèric.
ANTÒNIMS: real.
3 nom masculí
SINÒNIMS: utopia, somni.
ANTÒNIMS: realitat.
idealitzar
verb transitiu
SINÒNIMS: mitificar.
idear
verb transitiu
SINÒNIMS: enginyar, produir, projectar, maquinar, planejar, inventar, concebre*.
idèntic, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: exacte, igual, homogeni, coincident.
ANTÒNIMS: diferent, desigual.
identificació
nom femení
SINÒNIMS: compenetració, afinitat, entesa, comprensió.
ANTÒNIMS: incomprensió.
identificador
nom masculí
SINÒNIMS: etiqueta, distintiu.
identificar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: conèixer, reconèixer, distingir*.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: compenetrar-se, entendre's, avenir-se.
COMENTARI: Identificar-se intensifica el que expressen els sinònims.
identitat
nom femení
SINÒNIMS: igualtat*, equivalència, justesa, paritat.
ANTÒNIMS: desigualtat.
idioma
nom masculí
SINÒNIMS: llengua*, llenguatge, parla.
idiosincràsia
nom femení
SINÒNIMS: caràcter, índole, temperament, peculiaritat, particularitat.
COMENTARI: Idiosincràsia és un tecnicisme, emprat sobretot en medicina i fisiologia, que indica peculiaritat o particularitat.
idiosincràtic, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: peculiar, característic, propi, particular, distintiu.
idiota
1 adjectiu i nom comú
SINÒNIMS: cretí, deficient mental.
2 adjectiu i nom comú
figurat SINÒNIMS: estúpid, ximple, imbècil, curt.
ANTÒNIMS: llest, viu.
idiotesa
nom femení
SINÒNIMS: niciesa, ximpleria, ruqueria, toixesa, peguesa.
ANTÒNIMS: sensatesa.
idiotisme
nom masculí
lingüística SINÒNIMS: modisme.
idòlatra
adjectiu i nom comú
SINÒNIMS: pagà*, gentil, infidel.
idolatrar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: adorar*, reverenciar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: estimar*, amar*.
idolatria
1 nom femení
SINÒNIMS: fetitxisme, iconolatria.
COMENTARI: Idolatria és un terme general. Iconolatria s'utilitza referint-se a l'adoració de les imatges o icones, i el fetitxisme s'utilitza referint-se al culte dels fetitxes.
2 nom femení
figurat SINÒNIMS: amor, estima.
idoneïtat
nom femení
SINÒNIMS: competència, aptitud, capacitat*.
ANTÒNIMS: ineptitud.
idoni, -ònia
adjectiu
SINÒNIMS: convenient, apte*, capaç, escaient, adequat, aprofitable, competent.
ignacià, -ana
adjectiu
SINÒNIMS: jesuïta.
ignar, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: profà, ignorant*, llec*, desconeixedor.
ANTÒNIMS: coneixedor.
ignició
nom femení
SINÒNIMS: combustió, foc, incandescència, caliu, inflamació, brasa, incendi.
ignomínia
nom femení
SINÒNIMS: afront, humiliació, deshonor, infàmia, befa, vergonya, oprobi.
ANTÒNIMS: honor.
ignominiós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: vergonyós, escandalós, repugnant, oprobiós, deshonorant, innoble, infamant.
ANTÒNIMS: honrós, noble.
ignorància
nom femení
SINÒNIMS: desconeixement, analfabetisme, incultura, barbàrie, desconeixença.
ANTÒNIMS: cultura, saviesa, saber, ciència.
ignorant
adjectiu
SINÒNIMS: illetrat*, analfabet, inculte, llec*, profà, rude, ignar, ruc, toix.
COMENTARI: Tota persona que no ha rebut instrucció pot ser illetrada, analfabeta o inculta. La idea d'ignorant connota més aviat curtedat d'intel·ligència: una persona pot ser inculta, illetrada, però no per això serà necessàriament, ignorant; i ben al contrari, una de lletrada pot ser, en el fons, ignorant. Si a la incultura o a la ignorància afegim una manca de polidesa o de refinament, l'adjectiu més adient és rude. Llec i profà s'apliquen a aquell qui no té coneixements o estudis en una matèria determinada. Ignar és un cultisme. Ruc i toix s'empren en llenguatge familiar.
ANTÒNIMS: savi, instruït, erudit, culte.
ignorar
verb transitiu
SINÒNIMS: desconèixer.
ANTÒNIMS: saber, conèixer.
ignorat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: desconegut*, ocult, obscur*, estrany, ignot.
ANTÒNIMS: conegut.
ignot, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: inexplorat, desconegut*, verge*.
ANTÒNIMS: conegut.
igual
adjectiu
SINÒNIMS: idèntic, pastat, parell*, mateix*.
COMENTARI: Idèntic s'aplica a tot allò que és exactament, absolutament igual, i en reforça, per tant, la idea. Homogeni es diu d'allò que és de la mateixa naturalesa o espècie. La idea d'idèntic inclou necessàriament la d'homogeni: dues quantitats de blat són homogènies perquè pertanyen a la mateixa espècie, però no seran iguals si no pesen els mateixos quilos. Anàleg és aplicat més aviat a coses immaterials: idees, sentiments anàlegs; paral·lel es diu de dues coses semblants per tal com segueixen la mateixa direcció. Equivalent fa referència a valor, quantitat o sentit. Uniforme implica absència de varietat en la forma i en la manera d'ésser. Pastat s'empra tan sols en llenguatge familiar. Isòcron, si és igual en el temps; equidistant, en la distància.
ANTÒNIMS: desigual, diferent.
igualar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: equiparar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: equivaler.
igualtat
nom femení
SINÒNIMS: indistinció, equilibri, uniformitat, equivalència, paritat.
ANTÒNIMS: desigualtat, diferència.
illa
nom femení
SINÒNIMS: bloc*, grup.
illenc, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: insular.
illetrat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: ignorant*, analfabet, inculte, llec*, profà, rude, ignar, ruc, toix.
COMENTARI: Ignar pertany al llenguatge culte; ruc i toix al familiar.
ANTÒNIMS: savi, instruït, erudit, culte.
il·lació
nom femení
SINÒNIMS: connexió*, relació, nexe.
ANTÒNIMS: incon·nexió.
il·latiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: coherent*, relacionat, connex, relatiu, congruent.
ANTÒNIMS: incoherent, inconnex.
il·legal
adjectiu
SINÒNIMS: il·lícit*, clandestí, prohibit, il·legítim*.
ANTÒNIMS: permès.
il·legalitat
nom femení
SINÒNIMS: clandestinitat, il·licitud.
il·legible
adjectiu
SINÒNIMS: indesxifrable.
ANTÒNIMS: legible.
il·legítim, -ma
adjectiu
SINÒNIMS: bord*, espuri, adulterí*, bastard*.
COMENTARI: Adulterí i bastard és diuen només de persones.
ANTÒNIMS: legítim.
il·lès, -esa
adjectiu
SINÒNIMS: indemne, estalvi, incòlume, intacte, estort, sa i estalvi.
ANTÒNIMS: ferit.
il·lícit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: il·legal, il·legítim*, prohibit, clandestí, indegut.
COMENTARI: L'acte que va contra la llei natural, moral o religiosa és il·lícit; l'acte al qual hom no té dret, perquè no és conforme a l'equitat o als principis acceptats, és il·legítim; l'acte que va contra la llei escrita és il·legal. Il·lícit i il·legítim són termes de moral; il·legal és terme de dret.
ANTÒNIMS: lícit, legal.
il·licitud
nom femení
SINÒNIMS: clandestinitat, il·legalitat.
il·limitat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: indeterminat, interminable, infinit, immens, immesurable, indefinit.
COMENTARI: Infinit s'aplica a quelcom del qual hom no pot concebre ni el començament ni el final, ni cap mena de límit: la bondat de Déu és infinita. Indefinit no significa absència de límits, sinó desconeixements d'aquests límits: el nombre d'estrelles és indefinit. Immens és allò que és tan gran que ens és impossible donar-li una mesura, encara que la intuïm: un desert immens; immesurable, que no pot ésser mesurat.
ANTÒNIMS: limitat, finit.
il·lògic, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: absurd, irracional, inversemblant, antilògic, inconseqüent, incoherent, anacolútic.
COMENTARI: Anacolútic indica la manca d'il·lació, de lògica, en l'oració gramatical.
ANTÒNIMS: lògic.
il·luminació
nom femení
SINÒNIMS: enllumenat, enllumenament, lluminària.
il·luminar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: enllumenar.
ANTÒNIMS: entenebrir.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: pintar, il·lustrar, acolorir.
il·lusió
1 nom femení
SINÒNIMS: miratge, quimera, utopia, al·lucinació.
2 nom femení
SINÒNIMS: somni.
ANTÒNIMS: desil·lusió.
il·lusionar
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: engrescar, animar, encoratjar, incitar, entusiasmar.
il·lusionista
nom comú
SINÒNIMS: mag, prestidigitador, màgic, encantador, nigromàntic, nigromant.
il·lusori, -òria
1 adjectiu
SINÒNIMS: quimèric, fantàstic*, irreal, fantasmagòric, utòpic, fabulós.
2 adjectiu
SINÒNIMS: enganyador*, delusori.
il·lustració
1 nom femení
SINÒNIMS: gravat, figura, làmina.
2 nom femení
SINÒNIMS: instrucció, educació*, formació, aprenentatge.
il·lustrar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: instruir, ensenyar, educar, explicar*.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: aprendre, instruir-se.
il·lustrat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: culte, instruït, educat, erudit, cultivat.
ANTÒNIMS: inculte.
il·lustratiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: instructiu, formatiu, alliçonador.
il·lustre
adjectiu
SINÒNIMS: egregi*, distingit, eximi, insigne, gloriós, gran, famós, cèlebre*, conegut, singular, preclar.
ANTÒNIMS: obscur, ignorat.
imaginació
1 nom femení
SINÒNIMS: fantasia, inventiva.
COMENTARI: La imaginació consisteix a combinar els fets naturals de manera que donin una imatge diferent de la realitat. La fantasia, en canvi, és la facultat de crear objectes irreals: un pintor, en el moment de descriure el paisatge, es val de la imaginació per a combinar els colors, els objectes, etc., però aquest artista tindrà fantasia si crea monstres, éssers purament ideals. La inventiva és la capacitat d'inventar, i s'aplica més aviat a coses materials.
ANTÒNIMS: realitat.
2 nom femení
SINÒNIMS: visió, barruf, quimera.
imaginaire
nom comú
SINÒNIMS: escultor, tallista, estatuari, entallador, imatger, entretallador.
COMENTARI: Referit sempre a treballs amb imatges.
imaginar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: concebre*, projectar, inventar*, crear, forjar, enginyar, idear.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: representar-se, figurar-se, afigurar-se, suposar, pressuposar, presumir, pensar-se, conjecturar.
imaginari, -ària
adjectiu
SINÒNIMS: irreal, fabulós, quimèric, utòpic, fantàstic, fantasmagòric, il·lusori.
ANTÒNIMS: real.
imaginatiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: fantasiós, fictici.
ANTÒNIMS: real, realista.
imant
nom masculí
SINÒNIMS: caramida, magnet.
imantar
verb transitiu
SINÒNIMS: magnetitzar.
imatge
1 nom femení
SINÒNIMS: representació, figura, icona*.
2 nom femení
SINÒNIMS: metàfora, figura.
3 nom femení
SINÒNIMS: representació, figuració, ideal.
imatger, -ra
nom masculí i femení
SINÒNIMS: escultor, tallista, estatuari, entallador, entretallador, imaginaire.
imatgeria
nom femení
SINÒNIMS: estatuària.
imbatible
adjectiu
SINÒNIMS: invencible, invulnerable, invicte, irreductible*, insuperable.
ANTÒNIMS: vencible, vulnerable.
imbècil
adjectiu
SINÒNIMS: estúpid, ximple, cretí, idiota.
imbecil·litat
nom femení
SINÒNIMS: estupidesa, niciesa, estultícia, ximpleria, peguesa, idiotesa.
imbuir
verb transitiu
SINÒNIMS: infiltrar, infondre, inspirar, instil·lar.
ANTÒNIMS: treure.
imitable
adjectiu
SINÒNIMS: edificant, exemplar.
ANTÒNIMS: escandalós.
imitació
1 nom femení
SINÒNIMS: reproducció*, facsímil, còpia, paròdia, rèplica, plagi.
ANTÒNIMS: original.
2 nom femení
SINÒNIMS: mimetisme, escarniment, contrafaïment*.
COMENTARI: Si és per denigrar o befar: escarniment. Si és amb propòsit fraudulent: contrafaïment.
imitar
verb transitiu
SINÒNIMS: plagiar*, afusellar, escarnir, mimar, estrafer, contrafer*, copiar, calcar, estergir.
COMENTARI: Plagiar i afusellar signifiquen prendre d'un autor passatges de la seva obra i apropiar-se'ls. Escarnir és imitar exagerant els defectes d'algú. Segons la manera d'imitar: estrafer i contrafer són pejoratius. Copiar, calcar i estergir impliquen una semblança completa, una simple transcripció. Mimar és imitar amb l'ajuda del gest.
immaculat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: polit, diàfan, net*, clar, pur, impol·lut.
ANTÒNIMS: tacat, brut.
immancable
adjectiu
SINÒNIMS: necessari, inexcusable, ineludible, forçós, inevitable, ineluctable.
ANTÒNIMS: innecessari, evitable, excusable.
immaterial
adjectiu
SINÒNIMS: incorpori, ideal, espiritual, intangible, eteri.
ANTÒNIMS: material.
immatur, -ra
1 adjectiu
SINÒNIMS: prematur, verd.
ANTÒNIMS: madur.
2 adjectiu
figurat SINÒNIMS: inexpert.
ANTÒNIMS: expert, fet.
immediat, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: contigu, adjacent, pròxim, proper, limítrof, fronterer, annex, veí.
COMENTARI: Contigu i adjacent referits a l'espai. Immediat implica menys distància que pròxim i proper.
ANTÒNIMS: allunyat.
immediatament
adverbi
SINÒNIMS: a l'acte, a l'instant.
immemorial
1 adjectiu
SINÒNIMS: llunyà, antiquíssim, remot, immemorable, vetust.
ANTÒNIMS: memorable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: inoblidable, inesborrable, indeleble, imperible.
ANTÒNIMS: passatger, efímer.
immens, -sa
adjectiu
SINÒNIMS: il·limitat*, gran, grandiós, immensurable, colossal, gegantí, extraordinari, exorbitant, desmesurat.
ANTÒNIMS: exigu, petit.
immensitat
nom femení
SINÒNIMS: enormitat.
ANTÒNIMS: petitesa, insignificança.
immensurable
adjectiu
SINÒNIMS: immens, il·limitat*, gran*, grandiós, colossal, gegantí, extraordinari, exorbitant, desmesurat.
ANTÒNIMS: exigu, petit.
immerescut, -uda
adjectiu
SINÒNIMS: injust, injustificat, arbitrari, tendenciós, inequitable, abusiu, inic, parcial.
ANTÒNIMS: just, neutral.
immergir
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: submergir, capbussar, somorgollar.
ANTÒNIMS: emergir.
immersió
1 nom femení
SINÒNIMS: submersió*, bany*.
2 nom femení
SINÒNIMS: ocultació, eclipsi.
immesurable
adjectiu
SINÒNIMS: il·limitat*, indeterminat, interminable, infinit, immens, indefinit.
ANTÒNIMS: limitat, finit.
immigració
nom femení
SINÒNIMS: migració*, transmigració.
ANTÒNIMS: emigració, èxode.
immillorable
adjectiu
SINÒNIMS: excel·lent*, extra, extraordinari, bo, insuperable, perfecte, imponderable.
ANTÒNIMS: imperfecte.
imminència
nom femení
SINÒNIMS: proximitat.
ANTÒNIMS: llunyedat.
imminent
adjectiu
SINÒNIMS: pròxim, immediat*, proper.
ANTÒNIMS: llunyà, remot.
immiscir-se
verb pronominal
SINÒNIMS: entremetre's, ingerir-se, entreficar-se, interposar-se, maneflejar, immiscuir-se.
ANTÒNIMS: desentendre's.
immiscuir-se
verb pronominal
SINÒNIMS: ingerir-se, maneflejar, entremetre's, entreficar-se, immiscir-se.
ANTÒNIMS: desentendre's.
immixtió
nom femení
SINÒNIMS: intervenció, actuació*, entreteniment, intromissió, entremesa, mediació, ingerència.
ANTÒNIMS: absència, inhibició.
immòbil
adjectiu
SINÒNIMS: quiet*, parat, fix, estable, permanent, estacionari, estàtic.
ANTÒNIMS: movedís, mòbil, efímer, variable.
immobilitat
nom femení
SINÒNIMS: quietud*, calma*, tranquil·litat*, placidesa, assossec, repòs.
ANTÒNIMS: moviment, agitació, intranquil·litat.
immobilitzar
verb transitiu
SINÒNIMS: paralitzar, parar*, aturar, detenir.
immoble
nom masculí
SINÒNIMS: casa*, edifici*, casal, domicili, residència, habitacle, habitatge.
immoderació
nom femení
SINÒNIMS: desenfrenament, disbauxa, llibertinatge.
immoderat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: exagerat, desconsiderat, intemperant, excessiu, inconstant, immòdic, ultrancer, desproporcionat.
ANTÒNIMS: moderat.
immodest, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: arrogant, superb, orgullós, vanitós, envanit, infatuat, petulant.
ANTÒNIMS: modest, tímid.
immodèstia
nom femení
SINÒNIMS: vanitat*, jactància, presumpció, altivesa, petulància, fatuïtat, fatxenderia, ostentació, parenceria.
ANTÒNIMS: modèstia.
immòdic, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: car*, costós, dispendiós, elevat, alt.
ANTÒNIMS: barat.
immodificable
adjectiu
SINÒNIMS: immutable, invariable, sòlid*, constant, permanent, inalterable, incanviable, immòbil, estable, durable.
ANTÒNIMS: variable.
immolació
nom femení
SINÒNIMS: hecatombe, sacrifici*, matança.
immolar
verb transitiu
SINÒNIMS: sacrificar*, oferir.
immoral
adjectiu
SINÒNIMS: escandalós, depravat, indecent, vergonyós, escabrós.
ANTÒNIMS: exemplar.
immoralitat
nom femení
SINÒNIMS: escàndol, vergonya.
immortal
adjectiu
SINÒNIMS: perdurable, imperible, etern*, infinit, evitern, perpetu.
ANTÒNIMS: efímer, mortal.
immortalitzar
verb transitiu
SINÒNIMS: eternitzar*, perpetuar.
immotivat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: injustificat, arbitrari, gratuït.
ANTÒNIMS: motivat.
immund, -da
1 adjectiu
SINÒNIMS: repugnant, brut*, fastigós, porc, sutze, llord, xaró.
ANTÒNIMS: net, polit, pulcre.
2 adjectiu
figurat SINÒNIMS: impúdic, impur, deshonest.
ANTÒNIMS: decent.
immune
1 adjectiu
SINÒNIMS: exempt, exonerat, lliure.
ANTÒNIMS: propens.
2 adjectiu
SINÒNIMS: inatacable, invulnerable.
ANTÒNIMS: vulnerable.
immunitat
1 nom femení
SINÒNIMS: dispensa, exoneració, exempció, privilegi.
2 nom femení
SINÒNIMS: invulnerabilitat.
immunitzar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: esterilitzar*, desinfectar, purificar.
ANTÒNIMS: contaminar, infectar.
2 verb transitiu
medicina SINÒNIMS: vaccinar, vacunar.
immusteïble
adjectiu
SINÒNIMS: immarcescible, immustigable, etern*, perpetu, sempitern.
ANTÒNIMS: marcescible.
immustigable
adjectiu
SINÒNIMS: immarcescible, immusteïble, etern*, perpetu, sempitern.
ANTÒNIMS: marcescible.
immutabilitat
nom femení
SINÒNIMS: estabilitat, duració, fermesa, equilibri.
ANTÒNIMS: inestabilitat.
immutable
1 adjectiu
SINÒNIMS: invariable, sòlid*, immodificable, constant, permanent, inalterable, incanviable, immòbil, estable, durable.
ANTÒNIMS: variable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: tranquil, serè*, impàvid, flegmàtic*, incommovible, impassible.
ANTÒNIMS: llunàtic, temperamental.
immutar-se
verb pronominal
SINÒNIMS: commoure's, torbar-se, emocionar-se, alterar-se, desconcertar-se, contorbar-se.
impaciència
nom femení
SINÒNIMS: intranquil·litat, excitació, inquietud, ànsia*, frisança, desassossec, desfici.
ANTÒNIMS: paciència, tranquil·litat.
impacient
adjectiu
SINÒNIMS: ansiós, frisós, neguitós, desficiós.
ANTÒNIMS: tranquil, pacient.
impacientar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: intranquil·litzar, desassossegar, despacientar.
ANTÒNIMS: assossegar, tranquilitzar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: neguitejar, frisar, basquejar, ansiejar, consumir-se, sangcremar-se, despacientar-se, bascar, desficiar, desficiar-se.
impacte
nom masculí
SINÒNIMS: senyal, rastre*, traça, vestigi, empremta.
impalpable
adjectiu
SINÒNIMS: subtil, incorpori, vaporós, tènue, imperceptible.
imparcial
adjectiu
SINÒNIMS: equànime, neutral, just*, objectiu*, equitatiu, equitable, recte.
ANTÒNIMS: injust, parcial.
imparcialitat
nom femení
SINÒNIMS: equanimitat, justícia, objectivitat, neutralitat, dretura, rectitud.
ANTÒNIMS: parcialitat.
imparell, -lla
adjectiu
SINÒNIMS: únic, singular, extraordinari, original.
imparitat
nom femení
SINÒNIMS: desigualtat, diferència*, contrast, dissemblança, diversitat, dissimilitud, desproporció.
ANTÒNIMS: igualtat.
impartir
verb transitiu
SINÒNIMS: repartir*, partir*, dividir*, distribuir, compartir.
impàs
nom masculí
SINÒNIMS: carreró sense sortida, cul-de-sac.
impassibilitat
nom femení
SINÒNIMS: inalterabilitat, calma*, serenitat*, desaprensió, impertorbabilitat, indiferència, immutabilitat, insensibilitat.
ANTÒNIMS: impressionabilitat.
impassible
adjectiu
SINÒNIMS: impertorbable, insensible, impàvid, impertèrrit, estoic, indiferent, incommovible, immutable, impassible.
COMENTARI: Impassible indica no exteriorització del sofriment o de l'emoció. Impertorbable significa no alteració de les facultats de l'esperit. Impàvid i impertèrrit connoten impertorbabilitat davant un perill. A part el seu significat filosòfic precís, estoic s'empra també en tots aquests sentits.
ANTÒNIMS: impressionable.
impàvid, -da
adjectiu
SINÒNIMS: decidit, atrevit, valent, audaciós, ferm, impassible.
ANTÒNIMS: temorenc.
impavidesa
nom femení
SINÒNIMS: serenitat*, audàcia, valentia, gosadia, atreviment, impertorbabilitat.
ANTÒNIMS: por.
impecable
adjectiu
SINÒNIMS: pulcre, primoter, acabat, polit, acurat.
ANTÒNIMS: barroer, potiner.
impecablement
adverbi
SINÒNIMS: acuradament, finament, pulcrament, a consciència.
ANTÒNIMS: barroerament, incurosament, desacuradament, potinerament.
impediment
nom masculí
SINÒNIMS: obstacle, destorb, entrebanc, dificultat, nosa, embaràs.
impedimenta
nom femení
SINÒNIMS: fardatge, càrrega, farda.
impedir
verb transitiu
SINÒNIMS: privar, destorbar, impossibilitar, dificultar, embarassar, obstaculitzar, fer nosa, empatxar, contrastar, ofegar, contenir, entrebancar, prohibir.
ANTÒNIMS: facilitar.
impedit, -ida
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: baldat, tolit, impossibilitat, invàlid, paralític, mutilat.
impel·lent
adjectiu
SINÒNIMS: impulsiu, propulsor, impulsor, propulsiu, propel·lent.
ANTÒNIMS: frenador, deturador.
impel·lir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: empènyer, impulsar, propulsar, moure.
ANTÒNIMS: frenar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: promoure, instigar, incitar.
ANTÒNIMS: dissuadir.
impenetrable
1 adjectiu
SINÒNIMS: incomprensible, indesxifrable, inescrutable, inexplicable, insondable.
ANTÒNIMS: clar, comprensible.
2 adjectiu
SINÒNIMS: clos, tancat, hermètic.
ANTÒNIMS: obert, franc.
3 adjectiu
SINÒNIMS: indiferent, impassible.
ANTÒNIMS: interessat.
impenitent
adjectiu
SINÒNIMS: contumaç.
impensable
adjectiu
SINÒNIMS: inconcebible, incomprensible.
impensat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: casual, inesperat, imprevist, fortuït, accidental, ocasional.
ANTÒNIMS: premeditat, previst, deliberat, esperat.
imperar
verb transitiu
SINÒNIMS: comandar, regnar, senyorejar, dominar.
ANTÒNIMS: obeir.
imperatiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: autoritari, dominant, imperiós, peremptori, concloent, terminant, categòric, absolut*, obligatori.
COMENTARI: Aplicat a persones, autoritari, dominant, imperiós. Aplicat a coses, peremptori afegeix a imperatiu un matís d'urgència; concloent i terminant, connoten decisió; categòric i absolut, absència de restricció.
ANTÒNIMS: discrecional.
imperceptible
adjectiu
SINÒNIMS: insensible, inapreciable, somort, impalpable, invisible.
ANTÒNIMS: manifest.
imperdonable
adjectiu
SINÒNIMS: irremissible, inexpiable.
imperfecció
nom femení
SINÒNIMS: defectuositat, desfiguració, anormalitat, tara, vici, taca, incomplexió, deficiència, defecte, deformitat*.
ANTÒNIMS: perfecció.
imperfecte, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: defectuós, incomplet*, mediocre, inacabat, deficient.
COMENTARI: Defectuós, incomplet, mediocre i inacabat matisen la imperfecció. Aplicat a les imperfeccions de les persones o animals, contrafet, deforme, coix, esguerrat, etc. Aplicat a productes, treballs, matusser, potiner.
ANTÒNIMS: perfecte.
imperforació
nom femení
SINÒNIMS: oclusió.
imperi
1 nom masculí
SINÒNIMS: regnat, sobirania, domini, dominació.
2 nom masculí
SINÒNIMS: poder, potestat, sobirania, autoritat, ceptre, corona*.
imperible
adjectiu
SINÒNIMS: immortal, perdurable, etern*, infinit, evitern, perpetu.
ANTÒNIMS: efímer, mortal.
imperícia
nom femení
SINÒNIMS: malaptesa, incapacitat, ineptitud*, incompetència, matusseria.
ANTÒNIMS: habilitat.
imperiós, -osa
1 adjectiu
SINÒNIMS: imperatiu*, autoritari, taxatiu, despòtic, absolut.
2 adjectiu
SINÒNIMS: imperatiu*, indispensable, obligatori, forçat, necessari.
ANTÒNIMS: optatiu.
imperit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: inhàbil, malapte, inexpert, matusser, inepte, inexperimentat, maldestre, negat, graponer.
ANTÒNIMS: hàbil.
impermeable
1 adjectiu
SINÒNIMS: impenetrable.
ANTÒNIMS: penetrable.
2 nom masculí
SINÒNIMS: gavardina.
impertèrrit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: impassible*, serè*, impàvid, coratjós, valent, temerari, impertorbable, inalterable.
ANTÒNIMS: inquiet, impacient, esverat.
impertinència
1 nom femení
SINÒNIMS: importunitat, arrogància*, insolència.
2 nom femení
SINÒNIMS: disbarat, inconveniència, despropòsit.
impertinent
adjectiu
SINÒNIMS: molest, inoportú*, carregós, indiscret, importú*, insolent, pesat, indelicat, entremetedor.
ANTÒNIMS: oportú, respectuós, considerat, atent.
impertorbabilitat
nom femení
SINÒNIMS: serenitat*, serenor, tranquil·litat*, ataràxia, desapassionament, equanimitat, sang freda, impavidesa, aplom, fortitud, presència d'esperit.
ANTÒNIMS: torbació, emoció, ofuscació.
impertorbable
adjectiu
SINÒNIMS: indiferent, inconmovible, impertèrrit, impassible, impàvid, tranquil, insensible.
ANTÒNIMS: impacient.
impetració
nom femení
SINÒNIMS: obtenció, aconseguiment, consecució, assoliment, obteniment.
impetrar
verb transitiu
SINÒNIMS: suplicar*, implorar, pregar*.
impetuós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: vehement, violent, fogós, impulsiu, arravatat, arrauxat, fervent, furient.
ANTÒNIMS: fred, indiferent, impassible, flegmàtic.
impetuositat
nom femení
SINÒNIMS: vehemència, braó, ímpetu, violència, força, ardor, calor, passió, fogositat.
ANTÒNIMS: fredor, indiferència.
impiadós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: irreligiós, descregut, descreient, incrèdul*, ateu, escèptic, indiferent, agnòstic.
ANTÒNIMS: religiós, creient, devot, piadós.
impietós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: descregut, ateu, incrèdul*, irreligiós, descreient, indiferent, impiu, escèptic.
ANTÒNIMS: creient, devot, piadós, religiós.
impiu, -ia
adjectiu
SINÒNIMS: menyscreient, indiferent, impiadós, escèptic, irreligiós, incrèdul, descregut, indevot.
ANTÒNIMS: piadós, devot, creient, religiós.
implacable
adjectiu
SINÒNIMS: inflexible*, dur, rigorós*, inclement, intolerant, sever, venjatiu, rancorós.
ANTÒNIMS: clement, flexible, compassiu, tolerant.
implantació
nom femení
SINÒNIMS: institució, instauració, fundació, constitució, creació.
ANTÒNIMS: abolició.
implantar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: establir, col·locar*, assentar*, plantar.
ANTÒNIMS: arrencar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: instituir, crear, fundar, instaurar.
ANTÒNIMS: dissoldre.
implicar
verb transitiu
SINÒNIMS: suposar, incloure, involucrar.
ANTÒNIMS: excloure.
implícit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: tàcit, sobreentès, suposat.
ANTÒNIMS: explícit, exclòs.
imploració
nom femení
SINÒNIMS: súplica, sol·licitud, instància, petició, suplicació, prec.
implorar
verb transitiu
SINÒNIMS: pregar*, invocar*, demanar*, suplicar, deprecar.
impluvi
nom masculí
SINÒNIMS: cisterna, aljub, pou, codina.
impolit, -ida
adjectiu
SINÒNIMS: brut*, immund, tacat, sutjós, llord, ronyós, untós, sòrdid, infecte, llardós, nyafegós.
ANTÒNIMS: net.
impol·lut, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: nítid, pulcre, net*, pur, límpid.
ANTÒNIMS: tacat, brut, sutze.
imponderable
adjectiu
SINÒNIMS: inapreciable, inestimable.
imponderat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: eixelebrat, insensat, arrauxat, forassenyat, cap de trons, capbuit, cap de pardal, capfluix, desassenyat, irreflexiu, esbojarrat, esvalotat, tabalot.
ANTÒNIMS: assenyat, sensat, reflexiu, prudent, moderat.
imponent
adjectiu
SINÒNIMS: imposant, majestuós, grandiós, solemne, formidable, superb, magnífic, enorme, impressionant, soberg.
ANTÒNIMS: insignificant.
impopularitat
nom femení
SINÒNIMS: descrèdit, deshonor, desgràcia*, desprestigi.
ANTÒNIMS: popularitat.
import
nom masculí
SINÒNIMS: preu*, valor, cost, cotització.
importància
nom femení
SINÒNIMS: magnitud, transcendència, gravetat*, significació, abast, envergadura, rellevància, protagonisme.
important
adjectiu
SINÒNIMS: valuós*, considerable, valorós, preat, preciós.
ANTÒNIMS: menyspreable.
importar
1 verb intransitiu
SINÒNIMS: interessar, afectar, comptar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: provocar, ocasionar*, motivar, causar, emmenar.
3 verb transitiu
SINÒNIMS: costar, pujar, valer, resultar.
importú, -una
1 adjectiu
SINÒNIMS: intempestiu, impertinent, amoïnós, molest, carregós, pesat, enutjós, molestós, fastiguejador.
COMENTARI: Intempestiu i importú tenen un matís de molèstia i enuig que no es troba, en canvi, a inoportú i extemporani, els quals indiquen simplement que alguna cosa és inadequada o poc adient al moment en què té lloc.
ANTÒNIMS: oportú, escaient.
2 adjectiu
SINÒNIMS: indiscret, intrús.
importunar
verb transitiu
SINÒNIMS: molestar, incomodar, mortificar, amoïnar, destorbar, fastiguejar, cansar, carregar, empipar, emprenyar.
importunitat
nom femení
SINÒNIMS: impertinència, arrogància*, insolència.
imposant
adjectiu
SINÒNIMS: imponent, majestuós, grandiós, solemne, formidable, superb, magnífic, enorme, impressionant, soberg.
ANTÒNIMS: insignificant.
imposar1
1 verb transitiu
SINÒNIMS: exigir, coercir*, obligar, aplicar, prescriure, coaccionar, infligir, posar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: impressionar, afectar, colpir.
imposar2
verb transitiu
SINÒNIMS: posar, col·locar*, esmerçar, dipositar, destinar.
COMENTARI: Sempre referint-se a diners.
ANTÒNIMS: treure.
imposició
nom femení
SINÒNIMS: exigència, demanda, requeriment, pretensió.
impòsit
nom masculí
SINÒNIMS: impost*, cànon, contribució*, càrrega, consum, peatge, alcabala, delme, prestació.
impossibilitar
verb transitiu
SINÒNIMS: impedir, privar, destorbar, dificultar, embarassar, obstaculitzar, fer nosa, empatxar, contrastar, ofegar, contenir, entrebancar, prohibir.
ANTÒNIMS: facilitar.
impossibilitat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: invàlid, esguerrat, impedit, mutilat*.
ANTÒNIMS: sa.
impossible
adjectiu
SINÒNIMS: irrealitzable, impracticable, infactible.
ANTÒNIMS: possible, factible, plausible.
impost
nom masculí
SINÒNIMS: impòsit, prestació, contribució*, càrrega, consum, peatge, alcabala, delme, cànon.
COMENTARI: Impòsit, prestació, contribució, i càrrega són mots genèrics. Consum, peatge, alcabala, delme, i cànon, són noms d'imposts concrets.
impostor, -ra
1 nom masculí i femení
SINÒNIMS: falsificador, falsari, farsant, enganyador*.
2 nom masculí i femení
SINÒNIMS: calumniador.
impostura
1 nom femení
SINÒNIMS: engany, hipocresia*, mentida*, falsedat.
ANTÒNIMS: veritat.
2 nom femení
SINÒNIMS: calúmnia, imputació, inculpació.
impotència
nom femení
SINÒNIMS: debilitat*, cansament, enervació, esgotament.
ANTÒNIMS: potència, ànim.
impotent
adjectiu
SINÒNIMS: feble, desvalgut, flac, abatut*, astènic, fràgil, dèbil, delicat, malaltís, fluix, defallit, frèvol, inconsistent.
ANTÒNIMS: fort.
impracticable
1 adjectiu
SINÒNIMS: intransitable, abrupte, escabrós, inaccessible.
ANTÒNIMS: accessible.
2 adjectiu
SINÒNIMS: impossible, irrealitzable, insuperable.
ANTÒNIMS: possible.
imprecació
nom femení
SINÒNIMS: maledicció.
COMENTARI: La maledicció indica en general un desig de mal per a algú. La imprecació suposa més intensitat: és la crida a la divinitat perquè ompli de mals l'objecte de la nostra còlera.
imprecar
verb transitiu
SINÒNIMS: invocar*, implorar, pregar*, demanar, requerir, adjurar, conjurar.
imprecís, -isa
adjectiu
SINÒNIMS: indeterminat, indefinit, informe, indecís, vague.
ANTÒNIMS: determinat.
imprecisió
nom femení
SINÒNIMS: ambigüitat, confusió, obscuritat, vaguetat, equívoc.
ANTÒNIMS: precisió.
impregnació
nom femení
SINÒNIMS: absorció, ingestió, absorbiment.
ANTÒNIMS: assecament.
impregnar
verb transitiu
SINÒNIMS: xopar, humitejar, mullar, banyar, enaiguar, remullar, amarar.
ANTÒNIMS: assecar.
impremeditació
nom femení
SINÒNIMS: irreflexió, imprudència, precipitació.
ANTÒNIMS: premeditació.
impremta
nom femení
SINÒNIMS: tipografia, premsa, estampa, taller gràfic, indústria gràfica.
COMENTARI: Tipografia, premsa, estampa quan es refereixen a l'art d'imprimir en general. Taller gràfic, indústria gràfica, quan es refereixen a l'establiment on s'imprimeix.
imprès, -esa
adjectiu
SINÒNIMS: estampat.
imprescindible
adjectiu
SINÒNIMS: indispensable, essencial, necessari, obligatori, insubstituïble, vital, transcendental.
ANTÒNIMS: prescindible, fútil.
imprescriptible
adjectiu
SINÒNIMS: perpetu*, perpetual, etern*, continu, perenne, perdurable, imperible, sempitern.
ANTÒNIMS: efímer.
impressió1
nom femení
SINÒNIMS: tiratge*, estampació.
impressió2
1 nom femení
SINÒNIMS: sensació, efecte*.
2 nom femení
SINÒNIMS: torbament, emoció, commoció.
3 nom femení
SINÒNIMS: pressentiment.
impressionable
adjectiu
SINÒNIMS: sensible, afectable, hipersensible, emotiu, susceptible.
ANTÒNIMS: impassible.
impressionant
adjectiu
SINÒNIMS: sensacional, extraordinari, admirable, espaterrant, espectacular, sorprenent.
impressionar
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: commoure, afectar, colpir, afligir, imposar, emocionar, escruixir.
impressionat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: afectat*, afligit.
ANTÒNIMS: indiferent.
impressor, -ra
nom masculí i femení
SINÒNIMS: estampador.
imprevisió
nom femení
SINÒNIMS: descuit, inadvertència, lleugeresa, desprevenció, deixadesa.
ANTÒNIMS: prevenció.
imprevist, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: inesperat, improvís, casual, fortuït, sobtat, brusc, impensat.
ANTÒNIMS: previst.
imprimir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: marcar*, empremtar, estampar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: estampar, tirar.
COMENTARI: Estereotipar, litografiar i tipografiar s'utilitzen segons el tipus d'impressió.
3 verb transitiu
figurat SINÒNIMS: gravar, infondre, inculcar.
improbable
adjectiu
SINÒNIMS: insegur, inaudit, rar*, sorprenent.
ANTÒNIMS: probable.
improcedent
adjectiu
SINÒNIMS: immotivat, gratuït, inadient, impropi.
ANTÒNIMS: escaient.
improductiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: infructífer, estèril*, erm, infèrtil, infecund.
ANTÒNIMS: productiu, fecund.
improductivitat
nom femení
SINÒNIMS: infertilitat, esterilitat, aridesa, infecunditat.
ANTÒNIMS: productivitat, fertilitat.
improperar
verb transitiu
SINÒNIMS: injuriar, ultratjar, ofendre, infamar, afrontar, agreujar, aporrinar, insultar.
ANTÒNIMS: enaltir, elogiar.
improperi
nom masculí
SINÒNIMS: insult*, ofensa, retret*, blasme, invectiva, acusació, injúria.
ANTÒNIMS: elogi, lloança.
impropi, -òpia
adjectiu
SINÒNIMS: inadequat, discordant, xocant, improcedent, inexacte, inconvenient, inescaient, incongruent.
ANTÒNIMS: propi, escaient.
improvar
verb transitiu
SINÒNIMS: reprovar*, desaprovar, censurar, condemnar*, vituperar.
ANTÒNIMS: aprovar.
improvís, -isa
adjectiu
SINÒNIMS: imprevist, inesperat, casual, fortuït, sobtat, brusc, impensat.
ANTÒNIMS: previst.
imprudència
nom femení
SINÒNIMS: irreflexió, lleugeresa, imprevisió, descuit, despreocupació, atordiment, eixelebrament, inconsideració, insensatesa.
ANTÒNIMS: prudència.
imprudent
adjectiu
SINÒNIMS: incaut, temerari, irreflexiu, irresponsable, arriscat, eixelebrat, atordit, forassenyat, lleuger.
COMENTARI: Imprudent implica irresponsabilitat; incaut, inconsciència. Un banquer que fa un préstec a un client sense comprovar-se la solvència, és imprudent. En aquest sentit, són sinònims d'imprudent: temerari, irreflexiu, irresponsable, arriscat. La persona que, per excés de confiança, és estafada per un altra, és incauta.
ANTÒNIMS: prudent, caut, assenyat.
impúber
nom comú
SINÒNIMS: infant*, noi, criatura, nen, petit, menut, xiquet (Occ.).
ANTÒNIMS: adult.
impudent
adjectiu
SINÒNIMS: cínic, desvergonyit, descarat, fresc, insolent.
impúdic, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: obscè, indecent, deshonest, llicenciós, immoral, luxuriós, lúbric, lasciu.
ANTÒNIMS: púdic, pur.
impudicícia
nom femení
SINÒNIMS: deshonestedat, indecència, obscenitat, impuresa.
ANTÒNIMS: honestedat, decència.
impugnable
adjectiu
SINÒNIMS: discutible, objectable, insegur, opinable, controvertible, refusable, contestable, qüestionable.
ANTÒNIMS: cert, indiscutible.
impugnació
nom femení
SINÒNIMS: objecció, refutació, negació, contradicció.
ANTÒNIMS: defensa.
impugnar
verb transitiu
SINÒNIMS: objectar, contradir*, refutar, combatre*, opugnar, contestar*.
ANTÒNIMS: aprovar.
impuls
1 nom masculí
SINÒNIMS: empenta*, embat*, cop, impulsió, propulsió, engegada, pressió.
ANTÒNIMS: fre.
2 nom masculí
figurat SINÒNIMS: instigació, estímul, ànim*, coratge.
ANTÒNIMS: descoratjament.
impulsar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: empènyer, impel·lir, propel·lir, propulsar, moure, engegar.
ANTÒNIMS: frenar.
2 verb transitiu
figurat SINÒNIMS: promoure, estimular.
ANTÒNIMS: descoratjar.
impulsió
nom femení
SINÒNIMS: projecció, llançament, impuls, propulsió.
impulsiu, -iva
1 adjectiu
SINÒNIMS: propulsor, impulsor, impel·lent, propulsiu, propel·lent.
ANTÒNIMS: frenador, deturador.
2 adjectiu
SINÒNIMS: vehement, efusiu, entusiasta, arrauxat, espontani, irreflexiu, impetuós, ardent, fogós.
ANTÒNIMS: caut, fleg-màtic.
impulsor, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: impulsiu, propulsor, impel·lent, propulsiu, propel·lent.
ANTÒNIMS: frenador, deturador.
impur, -ra
1 adjectiu
SINÒNIMS: immund, deshonest, impúdic.
ANTÒNIMS: immaculat.
2 adjectiu
SINÒNIMS: barrejat, adulterat, mesclat, tèrbol, contaminat, brut*, sòrdid.
ANTÒNIMS: pur, legítim.
impuresa
nom femení
SINÒNIMS: terbolesa, barreja.
ANTÒNIMS: limpidesa.
impurificar
verb transitiu
SINÒNIMS: contaminar, contagiar*, infestar, infeccionar, pol·luir, corrompre.
ANTÒNIMS: immunitzar, purificar.
imputació
nom femení
SINÒNIMS: incriminació, retret*, calúmnia, reprotxe, càrrec, acusació.
ANTÒNIMS: lloança, exculpació, descàrrec.
imputar
verb transitiu
SINÒNIMS: atribuir*, acusar, incriminar*, inculpar*, reprotxar.
ANTÒNIMS: excusar, eximir, exonerar.
imputrescible
adjectiu
SINÒNIMS: incorruptible, inalterable.
ANTÒNIMS: corruptible.
inabastable
1 adjectiu
SINÒNIMS: inassequible, inassolible, inaconseguible.
ANTÒNIMS: abas-table.
2 adjectiu
SINÒNIMS: insondable, incomprensible, inescrutable, impenetrable, secret.
ANTÒNIMS: comprensible.
inabordable
adjectiu
SINÒNIMS: inaccessible, impenetrable, inabastable, infranquejable, inassequible.
ANTÒNIMS: accessible, assequible.
inacabable
adjectiu
SINÒNIMS: inextingible, inesgotable, inexhaurible, infinit.
ANTÒNIMS: acabable, finit, breu.
inacabat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: incomplet*.
ANTÒNIMS: acabat.
inacceptable
adjectiu
SINÒNIMS: inadmissible, insostenible.
ANTÒNIMS: admissible, acceptable.
inaccessible
adjectiu
SINÒNIMS: inabordable, impenetrable, inabastable, infranquejable, inassequible.
ANTÒNIMS: accessible, assequible.
inacció
1 nom femení
SINÒNIMS: inèrcia, parada, immobilitat, inactivitat, descans.
ANTÒNIMS: acció, moviment.
2 nom femení
SINÒNIMS: ociositat, ganduleria.
ANTÒNIMS: diligència.
inaconseguible
adjectiu
SINÒNIMS: inabastable, inassequible, inassolible.
ANTÒNIMS: abastable.
inacostumat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: estrany, irregular, rar*, desusat, enigmàtic, estrafolari, sorprenent, insòlit, extravagant, inexplicable, desconcertant, exòtic.
ANTÒNIMS: corrent.
inactiu, -iva
1 adjectiu
SINÒNIMS: estàtic, quiet*, parat, inert.
ANTÒNIMS: actiu.
2 adjectiu
SINÒNIMS: ociós, gandul.
ANTÒNIMS: diligent.
inactivitat
1 nom femení
SINÒNIMS: immobilitat, inèrcia, inacció.
ANTÒNIMS: moviment.
2 nom femení
SINÒNIMS: oci, ociositat, desídia, desocupació, passivitat.
ANTÒNIMS: activitat.
inadaptable
adjectiu
SINÒNIMS: inajustable, inaplicable.
ANTÒNIMS: adaptable.
inadequat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: impropi, discordant, xocant, improcedent, inexacte, inconvenient, inescaient, incongruent.
ANTÒNIMS: propi, escaient.
inadient
adjectiu
SINÒNIMS: improcedent, immotivat, gratuït, impropi.
ANTÒNIMS: escaient.
inadmissible
adjectiu
SINÒNIMS: inacceptable, insostenible.
ANTÒNIMS: admissible, acceptable.
inadvertència
nom femení
SINÒNIMS: negligència*, distracció, inatenció, oblit, descuit.
ANTÒNIMS: atenció, advertència.
inaguantable
adjectiu
SINÒNIMS: insofrible, incomportable, insuportable, intolerable, pesat.
ANTÒNIMS: suportable, aguantable.
inajornable
adjectiu
SINÒNIMS: peremptori, urgent, apressant.
ANTÒNIMS: ajornable.
inajustable
adjectiu
SINÒNIMS: inadaptable, inaplicable.
ANTÒNIMS: adaptable, ajustable.
inalterabilitat
nom femení
SINÒNIMS: impassibilitat, calma*, serenitat*, desaprensió, impertorbabilitat, indiferència, immutabilitat, insensibilitat.
ANTÒNIMS: impressionabilitat.
inalterable
1 adjectiu
SINÒNIMS: immutable, estable, invariable.
ANTÒNIMS: alterable, mòbil.
2 adjectiu
SINÒNIMS: serè*, impertorbable, impassible*, flegmàtic*, estoic.
ANTÒNIMS: pertor-bable.
inanició
nom femení
SINÒNIMS: exhauriment, defalliment, extenuació, debilitat*.
ANTÒNIMS: ànim.
inanimat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: exànime.
inanitat
nom femení
SINÒNIMS: buidesa, vacuïtat, buidetat, buidor, superficialitat.
inapel·lable
adjectiu
SINÒNIMS: irremeiable, inexorable, inevitable, irrecusable.
ANTÒNIMS: apel·lable, recusable.
inapercebut, -uda
adjectiu
SINÒNIMS: desapercebut, amagat, ocult, invisible.
ANTÒNIMS: percebut, notori.
inapetència
nom femení
SINÒNIMS: desmenjament, destalent, desgana*.
ANTÒNIMS: apetit, gana.
inapetent
adjectiu
SINÒNIMS: desganat, desmenjat, destalentat.
ANTÒNIMS: afamat.
inaplicable
adjectiu
SINÒNIMS: inadaptable, inajustable.
ANTÒNIMS: adaptable, aplicable.
inapreciable
adjectiu
SINÒNIMS: incalculable, inavaluable, inestimable, immens, incomptable.
ANTÒNIMS: calculable, apreciable.
inaprofitable
adjectiu
SINÒNIMS: inservible, inusable, inutilitzable, inútil, estropellat.
ANTÒNIMS: útil, aprofitable.
inapte, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: incapaç, incompetent, insolvent, inepte, ineficaç, inútil, malapte.
ANTÒNIMS: eficaç, apte.
inassequible
adjectiu
SINÒNIMS: inabordable, inassolible, inabastable, inexpugnable.
ANTÒNIMS: assequible, assolible.
inassolible
adjectiu
SINÒNIMS: inassequible, inabordable, inabastable, inexpugnable.
ANTÒNIMS: assequible, assolible.
inatacable
adjectiu
SINÒNIMS: immune, invulnerable.
ANTÒNIMS: vulnerable, atacable.
inatenció
nom femení
SINÒNIMS: desatenció, descortesia, incorrecció, desfavor, rebuf, falta de respecte, indelicadesa.
ANTÒNIMS: atenció, polidesa.
inaudit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: estrany, increïble, rar*, nou*, extraordinari.
ANTÒNIMS: acostumat, normal.
inauguració
nom femení
SINÒNIMS: estrena*, obertura.
ANTÒNIMS: clausura.
inaugurar
verb transitiu
SINÒNIMS: obrir, iniciar.
ANTÒNIMS: clausurar.
inavaluable
adjectiu
SINÒNIMS: incalculable, inapreciable, inestimable, immens, incomptable.
ANTÒNIMS: calculable, avaluable.
incalculable
adjectiu
SINÒNIMS: inapreciable, inavaluable, inestimable, immens, incomptable.
ANTÒNIMS: calculable.
incandescència
nom femení
SINÒNIMS: flama, combustió, ignició, brasa, roentor.
incandescent
adjectiu
SINÒNIMS: roent, calent, candent, vermell, caldejat.
ANTÒNIMS: fred.
incansable
adjectiu
SINÒNIMS: inesgotable, infatigable, tenaç, obstinat.
ANTÒNIMS: fatigable.
incanviable
adjectiu
SINÒNIMS: invariable, incommovible, sòlid*, constant, fix, immutable, estable, ferm, durador, inalterable, permanent.
ANTÒNIMS: variable.
incapaç
adjectiu
SINÒNIMS: incompetent, inapte, insolvent, inepte, ineficaç, inútil, malapte.
ANTÒNIMS: eficaç.
incapacitar
verb transitiu
SINÒNIMS: desqualificar, desautoritzar, inhabilitar.
ANTÒNIMS: qualificar.
incapacitat
nom femení
SINÒNIMS: ineptitud*, incompetència, malaptesa, inhabilitat, imperícia.
ANTÒNIMS: aptitud, competència, habilitat.
incaut, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: imprudent*, ingenu, càndid*, confiat.
ANTÒNIMS: desconfiat, caut, maliciós.
incautació
nom femení
SINÒNIMS: requisa, requisició, confiscació*.
incautar
verb transitiu
SINÒNIMS: requisar, confiscar, embargar, comissar, segrestar, decomissar.
incendi
nom masculí
SINÒNIMS: foc, ignició, abrandament, abrasament, deflagració, crema, cremadissa.
incendiar
verb transitiu
SINÒNIMS: encendre*, inflamar, abrandar, ablamar.
incentiu
1 nom masculí
SINÒNIMS: estímul, al·licient, atractiu*, incitació, agulló.
ANTÒNIMS: fre.
2 nom masculí
SINÒNIMS: recompensa, gratificació, bonus.
incert, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: insegur, hipotètic, indecís, dubtós*.
ANTÒNIMS: cert.
incertesa
nom femení
SINÒNIMS: incertitud, dubte, inseguretat.
ANTÒNIMS: certesa.
incertitud
nom femení
SINÒNIMS: incertesa, dubte, inseguretat.
ANTÒNIMS: certesa.
incessant
adjectiu
SINÒNIMS: constant, ininterromput, durador*, continu, permanent, persistent.
incident
1 nom masculí
SINÒNIMS: esdeveniment, aventura, eventualitat, circumstància, peripècia, trifulga.
2 adjectiu
SINÒNIMS: incidental, secundari, accidental.
incidental
adjectiu
SINÒNIMS: incident, secundari, accidental.
incidir
verb intransitiu
SINÒNIMS: caure*, anar a parar.
incineració
nom femení
SINÒNIMS: cremació*, crema, cremadissa, cremada.
incinerar
verb transitiu
SINÒNIMS: cremar, incendiar, carbonitzar, encendre*, abrasar, abrusar, calcinar, bleir, socarrar, torrar*, socarrimar.
incipient
adjectiu
SINÒNIMS: naixent, principiant, novell.
ANTÒNIMS: consumat, acabat.
incís
nom masculí
SINÒNIMS: interposició, parèntesi, interval*.
incisió
nom femení
culte SINÒNIMS: tall*.
incisiu, -iva
1 adjectiu
SINÒNIMS: tallant*, afilat.
2 adjectiu
figurat SINÒNIMS: mordaç, penetrant, agut, enginyós*, ocurrent.
incitació
nom femení
SINÒNIMS: esperó, estímul, agullonada, al·licient, incentiu, incitament, provocació, inducció, instigació, excitació, estimulació, suggestió*.
incitament
nom masculí
SINÒNIMS: estímul, al·licient, esperó, agulló.
incitar
verb transitiu
SINÒNIMS: excitar, instigar, induir, estimular, esperonar, provocar, moure, empènyer, animar, instar, impel·lir.
ANTÒNIMS: dissuadir.
incitatiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: temptador, provocador, seductor, abellidor, convidador.
ANTÒNIMS: repel·lent.
incivil
adjectiu
SINÒNIMS: ineducat, insolent, incorrecte, mal educat, intractable.
ANTÒNIMS: educat.
incivilitat
nom femení
SINÒNIMS: barbàrie, salvatgisme, incivilització.
ANTÒNIMS: civilització.
incivilització
nom femení
SINÒNIMS: barbàrie, salvatgisme, incivilitat.
ANTÒNIMS: civilització.
incivilitzat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: salvatge*, bàrbar.
inclemència
nom femení
SINÒNIMS: severitat, crueltat.
ANTÒNIMS: clemència.
inclement
adjectiu
SINÒNIMS: rigorós*, dur.
ANTÒNIMS: clement.
inclinació
1 nom femení
SINÒNIMS: obliqüitat, biaix, desplom, desviació, baixada, declivi, pendent, aiguavés*.
ANTÒNIMS: horitzontalitat.
2 nom femení
figurat SINÒNIMS: propensió, tendència, predisposició.
COMENTARI: La inclinació és moral, i hi intervé la voluntat; la propensió és física, i forma part de la naturalesa; la inclinació suposa sempre certa preferència o simpatia per alguna cosa: així, es pot tenir inclinació per l'estudi, per qualsevol activitat. Les propensions es tenen, en canvi, per coses en què la voluntat no intervé: propensió a refredar-se, al maldecap, etc.
inclinança
nom femení
SINÒNIMS: tendència, inclinació*, propensió, apetència*, tirada, predisposició.
inclinar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: decantar, tombar, vinclar, ajeure, reclinar.
ANTÒNIMS: redreçar.
2 verb transitiu
figurat SINÒNIMS: predisposar.
3 verb pronominal
SINÒNIMS: abaixar-se.
4 verb pronominal
figurat SINÒNIMS: propendir, tendir, decantar-se, afeccionar-se*, interessar-se.
inclinat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: pendent, escarpat, rost.
ANTÒNIMS: pla.
incloure
1 verb transitiu
SINÒNIMS: contenir, implicar, englobar, encloure, comprendre, reunir.
ANTÒNIMS: excloure.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: incorporar, introduir.
incoar
verb transitiu
SINÒNIMS: iniciar, començar, encetar.
ANTÒNIMS: cloure, acabar.
incoercible
adjectiu
SINÒNIMS: irreductible*, inflexible*.
ANTÒNIMS: coercible.
incògnit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: ignorat, secret, desconegut*, ocult.
ANTÒNIMS: conegut.
incògnita
nom femení
SINÒNIMS: misteri, secret, arcà, enigma*.
incognoscible
adjectiu
SINÒNIMS: inescrutable, insondable, impenetrable, misteriós, obscur.
ANTÒNIMS: assequible.
incoherència
nom femení
SINÒNIMS: inconnexió.
ANTÒNIMS: coherència.
incoherent
adjectiu
SINÒNIMS: inconnex.
ANTÒNIMS: coherent.
incòlume
adjectiu
SINÒNIMS: sa, il·lès, intacte, invulnerable, indemne, sa i estalvi.
ANTÒNIMS: perjudicat, contús.
incombustible
adjectiu
SINÒNIMS: refractari, ininflamable, refractiu, refringent.
ANTÒNIMS: inflamable.
incommovible
1 adjectiu
SINÒNIMS: durable, ferm, estable, invariable, permanent.
ANTÒNIMS: variable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: insensible, estoic*, impertorbable.
ANTÒNIMS: commogut, emocionat.
incomodar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: molestar, fastiguejar, enfastidir*, ofendre, disgustar, empipar.
ANTÒNIMS: agradar, plaure.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: ofrendre's, molestar-se, irritar-se, enutjar-se.
ANTÒNIMS: apaivagar-se.
incòmode, -da
adjectiu
SINÒNIMS: molest, desagradable, fastiguejador, pesat, carregós.
COMENTARI: Quelcom és incòmode quan causa destorb; és molest quan causa malestar i desplaer: una visita massa llarga pot resultar incòmoda; un gest de menyspreu és molest. Fastiguejador és intensiu d'incòmode; desagradable és intensiu de molest.
ANTÒNIMS: còmode, agradable.
incomoditat
nom femení
SINÒNIMS: disgust, fastiguejament, molèstia, mortificació.
ANTÒNIMS: comoditat, confort, benestar.
Vegeu incomoditats.
incomoditats
nom femení plural
SINÒNIMS: penalitat, fatics, treballs, molèsties.
Vegeu incomoditat.
incompatibilitat
nom femení
SINÒNIMS: contradicció, antilogia, antinòmia, antítesi, contrarietat, contrasentit.
incompatible
adjectiu
SINÒNIMS: disconforme, oposat, inconciliable.
ANTÒNIMS: compatible.
incompetència
nom femení
SINÒNIMS: inexperiència, inhabilitat, imperícia, ineptitud*.
ANTÒNIMS: aptitud.
incompetent
adjectiu
SINÒNIMS: incapaç, inapte, insolvent, inepte, ineficaç, inútil, malapte.
ANTÒNIMS: eficaç.
incomplet, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: inacabat, fragmentari, parcial, mancat, imperfecte, defectuós, insuficient.
COMENTARI: Si es refereix a quelcom que està per acabar, inacabat. Si li falta alguna part, fragmentari, inacabat, parcial. Si té defectes o errades, imperfecte, defectuós. Si no assoleix el grau, el volum, etc., necessaris, insuficient.
ANTÒNIMS: complet, total, perfecte.
incomplexió
nom femení
SINÒNIMS: imperfecció, defectuositat, desfiguració, anormalitat, tara, vici, taca, deficiència, defecte, deformitat*.
ANTÒNIMS: perfecció.
incomportable
adjectiu
SINÒNIMS: inaguantable, insofrible, insuportable, intolerable, pesat.
ANTÒNIMS: suportable, aguantable.
incomprensible
adjectiu
SINÒNIMS: inexplicable, inconcebible, difícil*, incoherent, inintel·ligible, embolicat, confús, indesxifrable, insondable, enrevessat, absurd, inescrutable, obscur*, fosc.
ANTÒNIMS: comprensible.
incomprensió
nom femení
SINÒNIMS: malentès, desacord, desavinença.
ANTÒNIMS: acord, comprensió.
incomptable
adjectiu
SINÒNIMS: incalculable, abundant, innombrable, immens, infinit.
ANTÒNIMS: determinat, finit.
incomunicació
nom femení
SINÒNIMS: assetjament, aïllament, bloqueig, setge.
incomunicar
verb transitiu
SINÒNIMS: assetjar, assitiar, aïllar, bloquejar, blocar.
inconcebible
adjectiu
SINÒNIMS: inexplicable, incomprensible, absurd, impensable.
ANTÒNIMS: comprensible.
inconciliable
adjectiu
SINÒNIMS: incompatible.
inconclús, -usa
adjectiu
SINÒNIMS: pendent, ajornat, irresolt.
ANTÒNIMS: resolt, acabat.
inconcret, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: indefinit, indeterminat, imprecís, vague, incert.
ANTÒNIMS: definit, concret.
incondicional
1 adjectiu
SINÒNIMS: absolut*, il·limitat*.
ANTÒNIMS: condicional, limitat.
2 adjectiu
SINÒNIMS: partidari*, adepte, simpatitzant, sequaç.
inconegut, -uda
adjectiu
SINÒNIMS: desconegut*, inexplorat, ignot, incògnit, anònim*.
ANTÒNIMS: conegut, famós.
inconfessable
adjectiu
SINÒNIMS: vergonyós, indigne, reprensible, deshonest.
ANTÒNIMS: honorable.
inconformista
adjectiu
SINÒNIMS: heterodox, dissident.
ANTÒNIMS: conformista.
incongruència
nom femení
SINÒNIMS: incongruïtat, absurditat.
ANTÒNIMS: coherència.
incongruent
adjectiu
SINÒNIMS: impropi, inadequat, discordant, xocant, improcedent.
ANTÒNIMS: propi, escaient.
incongruïtat
nom femení
SINÒNIMS: incongruència, absurditat.
ANTÒNIMS: coherència.
inconmovible
adjectiu
SINÒNIMS: impertorbable, indiferent, impertèrrit, impassible, impàvid, tranquil, insensible.
ANTÒNIMS: impacient.
inconnex, -xa
adjectiu
SINÒNIMS: discordant, incoherent, desunit.
ANTÒNIMS: connex.
inconnexió
nom femení
SINÒNIMS: incoherència.
ANTÒNIMS: coherència.
inconquerible
adjectiu
SINÒNIMS: inexpugnable, inassequible, inconquistable.
ANTÒNIMS: conquerible, expugnable.
inconquistable
adjectiu
SINÒNIMS: inexpugnable, inassequible, inconquerible.
ANTÒNIMS: conquerible, expugnable.
inconscient
adjectiu
SINÒNIMS: indeliberat, irreflexiu, automàtic, involuntari.
ANTÒNIMS: deliberat.
inconseqüent
adjectiu
SINÒNIMS: absurd, il·lògic*, incomprensible, injustificat, desenraonat, incoherent, irracional.
inconsideració
nom femení
SINÒNIMS: irreflexió, desatenció, incorrecció.
ANTÒNIMS: reflexió.
inconsistència
nom femení
SINÒNIMS: labilitat, fragilitat.
ANTÒNIMS: solidesa.
inconsistent
adjectiu
SINÒNIMS: feble, fràgil, fluix, delicat, trencadís.
ANTÒNIMS: sòlid, consistent.
inconstància
nom femení
SINÒNIMS: versatilitat, volubilitat, variabilitat.
ANTÒNIMS: constància.
inconstant
adjectiu
SINÒNIMS: voluble, vel·leitós, versàtil, mudable, giradís, llunàtic, capriciós, mudadís, tastaolletes, camaleó.
ANTÒNIMS: constant.
incontaminat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: pur, refinat, fi*, depurat, clar.
ANTÒNIMS: impur, brut.
incontenible
adjectiu
SINÒNIMS: irreductible*, irresistible, indomable.
ANTÒNIMS: contenible.
incontestable
adjectiu
SINÒNIMS: irrebatible, indiscutible, innegable, demostrat, irrefutable, irrecusable, indisputable.
ANTÒNIMS: refutable.
incontinència
nom femení
SINÒNIMS: vici, luxúria, concupiscència*, disbauxa.
ANTÒNIMS: continència.
incontrovertible
adjectiu
SINÒNIMS: indiscutible, inqüestionable, irrebatible, irrefutable, apodíctic.
ANTÒNIMS: discutible, controvertible.
inconveniència
nom femení
SINÒNIMS: impertinència, despropòsit, incorrecció.
inconvenient
adjectiu
SINÒNIMS: inescaient, desconvenient, inadequat, inoportú*.
ANTÒNIMS: escaient, oportú, convenient.
incorporació
nom femení
SINÒNIMS: integració, annexió, agregació.
ANTÒNIMS: separació.
incorporar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: annexionar, integrar, agregar, unir.
ANTÒNIMS: separar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: dreçar-se, aixecar-se.
ANTÒNIMS: ajeure's.
incorporat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: annex, annexat, adjunt, agregat.
ANTÒNIMS: separat.
incorpori, -òria
adjectiu
SINÒNIMS: immaterial, ideal, espiritual, intangible, eteri.
ANTÒNIMS: material.
incorrecció
nom femení
SINÒNIMS: grolleria, descortesia, desatenció, ordinariesa.
ANTÒNIMS: correcció.
incorrecte, -ta
1 adjectiu
SINÒNIMS: inexacte, errat, erroni, imperfecte.
ANTÒNIMS: correcte.
2 adjectiu
SINÒNIMS: mal educat, insolent, descortès, incivil, desatent.
ANTÒNIMS: cortès.
incorregible
adjectiu
SINÒNIMS: díscol, rebel, indisciplinat, indòcil, malobedient, renitent.
ANTÒNIMS: obedient.
incórrer
verb intransitiu
SINÒNIMS: perpetrar, cometre, executar*, caure*.
incorruptible
1 adjectiu
SINÒNIMS: íntegre, recte*, virtuós, insubornable.
ANTÒNIMS: subornable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: inalterable, imputrescible.
ANTÒNIMS: corruptible.
incrèdul, -la
1 adjectiu
SINÒNIMS: descregut, ateu, irreligiós, descreient, impietós, impiu.
ANTÒNIMS: creient, religiós.
2 adjectiu
SINÒNIMS: desconfiat, recelós, suspicaç, escèptic.
ANTÒNIMS: crèdul, confiat.
incredulitat
nom femení
SINÒNIMS: descreença, ateisme.
ANTÒNIMS: creença.
increïble
adjectiu
SINÒNIMS: extraordinari, fabulós, inaudit, inimaginable, fantàstic, insòlit, impossible.
ANTÒNIMS: possible, creïble, ordinari.
increment
nom masculí
SINÒNIMS: ampliació, augment, acreixement, augmentació, desenvolupament, puja.
ANTÒNIMS: pèrdua, disminució.
incrementació
nom femení
SINÒNIMS: acreixement, increment, augment, ampliació.
ANTÒNIMS: reducció.
incrementar
verb transitiu
SINÒNIMS: engrandir*, ampliar*, apujar, intensificar, engrossir, augmentar, acréixer, agregar, amplificar.
ANTÒNIMS: reduir.
increpació
nom femení
SINÒNIMS: amonestació*, reconvenció, reny, repte, bonegada, amonestament, advertiment, admonició.
ANTÒNIMS: elogi, lloança.
increpar
verb transitiu
SINÒNIMS: reprendre*, renyar, escridassar, amonestar.
ANTÒNIMS: elogiar.
incriminació
nom femení
SINÒNIMS: imputació, retret*, calúmnia, reprotxe, càrrec, acusació.
ANTÒNIMS: lloança, exculpació, descàrrec.
incriminar
verb transitiu
SINÒNIMS: inculpar*, atribuir*, acusar, imputar, allevar, carregar, penjar, denunciar*.
ANTÒNIMS: exculpar.
incriminatori, -òria
adjectiu
SINÒNIMS: inculpatori.
ANTÒNIMS: exculpatori.
incrustar
verb transitiu
SINÒNIMS: encastar, adherir, subjectar, fixar, enganxar, aferrar.
incubar
verb transitiu
SINÒNIMS: covar.
inculcar
verb transitiu
SINÒNIMS: infondre, influir, imbuir, persuadir, infiltrar.
inculpació
nom femení
SINÒNIMS: denúncia, delació, càrrec, acusació.
inculpar
verb transitiu
SINÒNIMS: atribuir*, acusar, incriminar*, imputar, allevar, carregar, penjar, denunciar*.
COMENTARI: Allevar, imputar, inculpar i penjar signifiquen atribuir a algú coses dolentes. Allevar és atribuir una cosa falsa a més de dolenta. Penjar s'usa familiarment. Acusar és imputar formalment un delicte o falta, i incriminar és imputar un crim. Parlant d'un testimoni, carregar és dir coses contra un acusat les quals contribuiran a condemnar-lo. Denunciar és revelar a la justícia la falta d'algú.
ANTÒNIMS: exculpar.
inculpatori, -òria
adjectiu
SINÒNIMS: incriminatori.
ANTÒNIMS: exculpatori.
inculte, -ta
1 adjectiu
SINÒNIMS: analfabet, ignorant*, illetrat*, ruc.
ANTÒNIMS: culte.
2 adjectiu
SINÒNIMS: incultivat, agrest*, erm.
ANTÒNIMS: cultivat.
incultivable
adjectiu
SINÒNIMS: eixorc, estèril*, improductiu, agenèsic.
ANTÒNIMS: fèrtil, fructífer.
incultivat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: erm, rònec, inculte, desert, pelat.
incultura
nom femení
SINÒNIMS: barbàrie, rudesa*.
ANTÒNIMS: cultura.
incumbència
nom femení
SINÒNIMS: obligació, responsabilitat, jurisdicció, càrrec.
incumbir
verb intransitiu
SINÒNIMS: interessar, pertànyer, pertocar, afectar, competir, concernir.
incurable
adjectiu
SINÒNIMS: irremeiable.
ANTÒNIMS: curable, remeiable.
incúria
nom femení
SINÒNIMS: deixadesa, apatia, negligència*, indolència*, mol·lície.
ANTÒNIMS: atenció.
incuriós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: indolent, deixat, gandul, negligent, peresós, mandrós, apàtic, insensible.
ANTÒNIMS: diligent.
incurós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: deixat, adam, abandonat*, desendreçat, descurat, desidiós, gandul, incuriós, indolent, xipòtol, malendreçat, mandrós, pollós, negligent, ociós.
ANTÒNIMS: curós, diligent.
incursió
nom femení
SINÒNIMS: invasió*, ràtzia, batuda, envaïment, irrupció.
indagació
nom femení
SINÒNIMS: investigació, exploració, enquesta*, examen, recerca, perquisició.
indagador, -ra
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: investigador, perquisidor, inquisidor, detectiu.
indagar
verb transitiu
SINÒNIMS: encercar, buscar, inquirir, esbrinar, explorar, perquirir, furgar, investigar.
indecència
nom femení
SINÒNIMS: impudicícia, obscenitat, impuresa, deshonestedat.
ANTÒNIMS: decència.
indecent
adjectiu
SINÒNIMS: indecorós, indigne, immoral, obscè, vergonyós.
ANTÒNIMS: decorós.
indecís, -isa
adjectiu
SINÒNIMS: indeterminat, perplex, irresolut, dubtós*, vacil·lant, cagadubtes.
ANTÒNIMS: decidit.
indecisió
nom femení
SINÒNIMS: indeterminació, perplexitat, irresolució, dubte, hesitació, vacil·lació, escrúpol, titubeig.
ANTÒNIMS: decisió.
indecorós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: indecent, indigne, immoral, obscè, vergonyós.
ANTÒNIMS: decorós.
indefectible
1 adjectiu
SINÒNIMS: fatal, inevitable, irremeiable, ineludible, ineluctable, necessari, indefugible.
ANTÒNIMS: evitable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: etern*, perpetu*, immortal, imperible, sempitern, perenne, perdurable, infinit, evitern, eternal.
ANTÒNIMS: efímer, temporal, passatger, inestable.
indefens, -sa
adjectiu
SINÒNIMS: desemparat, desvalgut, inerme, exposat.
ANTÒNIMS: protegit.
indefinible
adjectiu
SINÒNIMS: indescriptible, inexplicable, inenarrable, inefable*, inexpressable.
ANTÒNIMS: explicable.
indefinit, -ida
1 adjectiu
SINÒNIMS: indeterminat, inconcret, imprecís, vague, incert.
ANTÒNIMS: definit, concret.
2 adjectiu
SINÒNIMS: infinit, il·limitat*, immens.
ANTÒNIMS: limitat.
indefugible
adjectiu
SINÒNIMS: inevitable, fatal, inexorable.
indegut, -uda
adjectiu
SINÒNIMS: il·lícit*, il·legal, il·legítim*, prohibit, clandestí.
ANTÒNIMS: lícit, legal.
indeleble
adjectiu
SINÒNIMS: inesborrable, indestructible, inextingible, durador, etern.
ANTÒNIMS: deleble, efímer.
indeliberat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: irreflexiu, fortuït, espontani*, impensat.
ANTÒNIMS: deliberat, preparat.
indelicadesa
nom femení
SINÒNIMS: desatenció, inatenció, descortesia, incorrecció, desfavor, rebuf, falta de respecte.
ANTÒNIMS: atenció, polidesa.
indelicat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: groller, grosser, desatent, indiscret, fresc.
indemne
adjectiu
SINÒNIMS: il·lès, incòlume, estalvi.
ANTÒNIMS: ferit, perjudicat, lesionat.
indemnització
nom femení
SINÒNIMS: compensació, rescabalament, reparació*.
indemnitzar
verb transitiu
SINÒNIMS: compensar, rescabalar.
ANTÒNIMS: perjudicar.
independència
nom femení
SINÒNIMS: emancipació*, autonomia*, sobirania, llibertat.
ANTÒNIMS: dependència.
independent
adjectiu
SINÒNIMS: lliure, franc, exempt, autònom, deslliure.
ANTÒNIMS: sotmès, esclau, dependent, subsidiari, subjecte.
independitzar
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: emancipar*, alliberar.
indescriptible
adjectiu
SINÒNIMS: indefinible, inexplicable, inenarrable, inefable*, inexpressable.
ANTÒNIMS: explicable.
indesitjable
adjectiu
SINÒNIMS: abominable*, odiós, execrable, avorrible, repulsiu.
ANTÒNIMS: bo, estimable, excel·lent.
indestructible
adjectiu
SINÒNIMS: perdurable, incommovible, imperible, estable, indeleble, indissoluble.
ANTÒNIMS: fràgil.
indesxifrable
1 adjectiu
SINÒNIMS: il·legible.
ANTÒNIMS: desxifrable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: impenetrable, incomprensible.
ANTÒNIMS: comprensible.
indeterminable
adjectiu
SINÒNIMS: innombrable, incomptable, abundant, innumerable, copiós, nombrós.
ANTÒNIMS: concret, determinat.
indeterminació
nom femení
SINÒNIMS: indecisió, perplexitat, irresolució, dubte, hesitació, vacil·lació, escrúpol, titubeig.
ANTÒNIMS: decisió.
indeterminat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: imprecís, indefinit, informe, indecís, vague.
ANTÒNIMS: determinat.
indevot, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: impiu, menyscreient, indiferent, impiadós, escèptic, irreligiós, incrèdul, descregut.
ANTÒNIMS: piadós, devot.
índex
nom masculí
SINÒNIMS: catàleg*, llista, cànon.
indicació
nom femení
SINÒNIMS: advertiment, denotació.
indicador
nom masculí
SINÒNIMS: sageta*, busca, agulla*.
indicar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: ensenyar*, mostrar, assenyalar*.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: designar, assignar, significar.
3 verb transitiu
SINÒNIMS: significar, denotar, mostrar, demostrar.
indicat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: apte*, capaç, competent, idoni, qualificat.
ANTÒNIMS: inapte.
indicatiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: indicador, demostratiu.
indici
nom masculí
SINÒNIMS: rastre*, pista, petja, senyal, traça, vestigi, ruïnes, restes.
indiferència
nom femení
SINÒNIMS: menyspreu, apatia, desinterès, fredor*, despreocupació, impassibilitat, displicència.
ANTÒNIMS: interès.
indiferent
adjectiu
SINÒNIMS: apàtic, desganat, indolent, displicent, desmenjat, escèptic, impassible, desapassionat.
ANTÒNIMS: apassionat.
indígena
adjectiu i nom comú
SINÒNIMS: autòcton*, aborigen*, natiu.
ANTÒNIMS: estranger.
indigència
nom femení
SINÒNIMS: pobresa, misèria, penúria.
ANTÒNIMS: riquesa.
indigent
adjectiu
SINÒNIMS: necessitat, desvalgut, miserable.
ANTÒNIMS: ric.
indigestar-se
verb pronominal
SINÒNIMS: enfitar-se, empatxar-se, empapatxar-se.
indigestió
nom femení
SINÒNIMS: enfitament, enfit, empatx, raconada.
ANTÒNIMS: digestió.
indignació
nom femení
SINÒNIMS: enuig, ira, còlera, irritació, furor.
ANTÒNIMS: tranquil·litat.
indignar
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: irritar*, enrabiar, enfadar, encolerir, empipar, enutjar, exasperar.
ANTÒNIMS: apaivagar.
indignat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: felló, enutjat, enfadat, irat, enrabiat, enfurismat.
indigne, -na
adjectiu
SINÒNIMS: vergonyós, deshonest, reprensible, roí, vil, indecorós, baix*, repugnant.
ANTÒNIMS: noble, digne.
indignitat
nom femení
SINÒNIMS: roïnesa, baixesa, vilesa.
ANTÒNIMS: dignitat, noblesa.
indiot
nom masculí
SINÒNIMS: gall dindi.
indirecta
nom femení
SINÒNIMS: circumlocució, al·lusió, insinuació.
Vegeu indirectes.
indirectes
nom femení plural
SINÒNIMS: ambages, circumloquis, embuts, rodeigs.
ANTÒNIMS: concisió.
Vegeu indirecta.
indiscernible
adjectiu
SINÒNIMS: invisible, imperceptible, impalpable.
ANTÒNIMS: visible, perceptible.
indisciplina
nom femení
SINÒNIMS: desobediència, rebel·lió, inobediència, indocilitat, insubordinació.
ANTÒNIMS: obediència.
indisciplinable
adjectiu
SINÒNIMS: indòcil, indisciplinat, desobedient, malcreient, rebel, díscol, ingovernable, recalcitrant, indòmit, repropi, refractari.
ANTÒNIMS: dòcil.
indisciplinat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: indòcil, indisciplinable, desobedient, malcreient, rebel, díscol, ingovernable, recalcitrant, indòmit, repropi, refractari.
ANTÒNIMS: dòcil.
indiscreció
nom femení
SINÒNIMS: impertinència, imprudència.
indiscret, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: impertinent, importú*, indelicat, imprudent*.
ANTÒNIMS: prudent.
indisculpable
adjectiu
SINÒNIMS: inexcusable, injustificable.
ANTÒNIMS: dispensable.
indiscutible
adjectiu
SINÒNIMS: indubtable, inqüestionable, innegable, incontrovertible, demostrat, concloent, definitiu, segur, evident, irrebatible.
ANTÒNIMS: insegur, discutible.
indispensable
adjectiu
SINÒNIMS: imprescindible, essencial, substancial, fonamental, primordial, transcendental.
ANTÒNIMS: substituïble.
indisposar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: dividir*, desavenir, enemistar, desunir.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: emmalaltir-se, empiocar-se.
3 verb pronominal
SINÒNIMS: enemistar-se, desavenir-se, renyir, rompre, trencar.
ANTÒNIMS: avenir-se.
indisposat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: malalt*, destrempat, empiocat, xacrat, xacrós.
ANTÒNIMS: sa.
indisposició
nom femení
SINÒNIMS: destrempament, malaltia*, infermetat, xacra.
COMENTARI: La indisposició i el destrempament són alteracions breus i passatgeres de la salut. La malaltia, la infermetat i la xacra són més greus i duradores.
indisputable
adjectiu
SINÒNIMS: irrebatible, indiscutible, innegable, incontestable, demostrat, irrefutable, irrecusable.
ANTÒNIMS: refutable.
indissoluble
adjectiu
SINÒNIMS: indestructible, perdurable, incommovible, imperible, estable, indeleble.
ANTÒNIMS: fràgil.
indistinció
nom femení
SINÒNIMS: igualtat*, equilibri, uniformitat, equivalència, paritat.
ANTÒNIMS: desigualtat, diferència.
indistint, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: promiscu, barrejat, confús, equívoc*.
individu, -ídua
nom masculí i femení
SINÒNIMS: persona, home, ésser, subjecte.
individual
adjectiu
SINÒNIMS: personal, subjectiu, íntim, propi, particular, privat.
ANTÒNIMS: col·lectiu.
individualisme
nom masculí
SINÒNIMS: particularisme, egoisme, amor propi, personalisme, egocentrisme, egotisme.
ANTÒNIMS: altruisme, filantropia.
individualitat
nom femení
SINÒNIMS: particularitat, singularitat, peculiaritat.
individualitzar
verb transitiu
SINÒNIMS: distingir*, diferenciar, particularitzar.
indivís, -isa
adjectiu
SINÒNIMS: indivisible.
ANTÒNIMS: divisible.
indivisible
adjectiu
SINÒNIMS: indivís.
ANTÒNIMS: divisible.
indòcil
adjectiu
SINÒNIMS: indisciplinat, indisciplinable, desobedient, malcreient, rebel, díscol, ingovernable, recalcitrant, indòmit, repropi, refractari.
ANTÒNIMS: dòcil, obedient, disciplinat.
indocilitat
nom femení
SINÒNIMS: indisciplina, desobediència, rebel·lió, inobediència, insubordinació.
ANTÒNIMS: obediència.
indocte, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: analfabet, ignorant*, illetrat*.
ANTÒNIMS: savi, erudit.
índole
nom femení
SINÒNIMS: caràcter, condició, qualitat, mena, naturalesa, manera, tarannà, peculiaritat.
indolència
nom femení
SINÒNIMS: apatia, ganduleria, negligència*, deixadesa, desgana, mandra, incúria, inèrcia.
COMENTARI: La indolència implica indiferència; la deixadesa i la negligència, manca de cura; la ganduleria i la mandra, manca d'acció. Apatia, terme culte, afegeix intensitat a indolència. És la indiferència tant en el sentir com en l'obrar.
ANTÒNIMS: diligència, interès.
indolent
adjectiu
SINÒNIMS: deixat, gandul, negligent, peresós, mandrós, incuriós, apàtic, insensible.
ANTÒNIMS: diligent.
indomable
adjectiu
SINÒNIMS: indomtable, indòmit, indomesticable, malarec.
ANTÒNIMS: dòcil, domable, domesticable.
indomesticable
adjectiu
SINÒNIMS: indomable, indomtable, indòmit, malarec.
ANTÒNIMS: dòcil, domable, domesticable.
indòmit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: indomable, indomtable, indomesticable, malarec.
ANTÒNIMS: dòcil, domable, domesticable.
indomtable
adjectiu
SINÒNIMS: indomable, indòmit, indomesticable, malarec.
ANTÒNIMS: dòcil, domable, domesticable.
indret
nom masculí
SINÒNIMS: banda, cantó, costat*, lloc*, contrada, paratge, part*, punt.
indubtable
adjectiu
SINÒNIMS: autèntic, palès, innegable, segur, indiscutible, provat.
ANTÒNIMS: dubtós.
inducció
nom femení
SINÒNIMS: excitació, incitació, estimulació, excitament, instigació.
inductor, -ra
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: instigador, provocador, promovedor, inspirador.
induir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: empènyer, conduir, moure, menar, instigar, convèncer*, il·lusionar, portar.
ANTÒNIMS: dissuadir.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: inferir*.
indulgència
1 nom femení
SINÒNIMS: tolerància, clemència, lenitat, misericòrdia, benevolència, generositat.
ANTÒNIMS: inflexibilitat.
2 nom femení
SINÒNIMS: perdó*.
indulgent
adjectiu
SINÒNIMS: clement, compassiu, magnànim, bo, complaent, benèvol, benigne, tolerant.
ANTÒNIMS: inflexible.
indult
nom masculí
SINÒNIMS: perdó*, amnistia*, dispensa, remissió, condonació, gràcia.
ANTÒNIMS: càstig.
indultar
verb transitiu
SINÒNIMS: perdonar*, absoldre, agraciar, amnistiar, eximir, condonar, dispensar.
ANTÒNIMS: condemnar, castigar.
indument
nom masculí
SINÒNIMS: vestit*, vestimenta, vestidura, indumentària.
indumentària
nom femení
SINÒNIMS: vestimenta, vestit*, vestidura, roba, indument.
induració
nom femení
SINÒNIMS: durícia*, call*, ull de poll.
indústria
1 nom femení
SINÒNIMS: habilitat*, destresa, enginy.
ANTÒNIMS: inhabilitat, ineptitud.
2 nom femení
SINÒNIMS: fabricació, elaboració, manufactura.
industrial
adjectiu
SINÒNIMS: productor, constructor*, fabricant, elaborador.
inebriar
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: embriagar, emborratxar.
ANTÒNIMS: desemborratxar, desembriagar.
inèdit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: desconegut*, nou*, original*.
ANTÒNIMS: divulgat.
ineducat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: incivil, insolent, incorrecte, mal educat, intractable.
ANTÒNIMS: educat.
inefable
adjectiu
SINÒNIMS: inenarrable, indescriptible, inexplicable, inexpressable.
COMENTARI: Inexpressable es diu d'allò que hom no gosa expressar per temor a minvar-ne la intensitat o l'essència: sentiments, emocions inexpressables. Inenarrable i indescriptible tenen caràcter intensiu i ponderatiu: entusiasme inenarrable.
ineficaç
adjectiu
SINÒNIMS: ineficient, infructuós, estèril*, inútil, anodí, inactiu, infructífer.
ANTÒNIMS: eficaç.
ineficàcia
nom femení
SINÒNIMS: inutilitat, infructuositat, futilitat, esterilitat, nul·litat.
ANTÒNIMS: utilitat.
ineficient
adjectiu
SINÒNIMS: ineficaç, infructuós, estèril*, inútil, anodí, inactiu, infructífer.
ANTÒNIMS: eficaç.
ineluctable
adjectiu
SINÒNIMS: irremissible, inevitable, ineludible, irremeiable.
ineludible
adjectiu
SINÒNIMS: forçós, obligat, imperatiu*, inevitable, imperiós, ineluctable.
ANTÒNIMS: eludible.
inenarrable
adjectiu
SINÒNIMS: indescriptible, inefable*, inexplicable.
inepte, -ta
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: ase, totxo, babau, ignorant*.
ANTÒNIMS: intel·ligent.
ineptitud
nom femení
SINÒNIMS: incapacitat, incompetència, malaptesa, inhabilitat, imperícia.
COMENTARI: Incompetència denota preparació insuficient per a un ofici o càrrec; ineptitud, manca de disposició natural.
ANTÒNIMS: aptitud, competència, habilitat.
inequitable
adjectiu
SINÒNIMS: injust, injustificat, arbitrari, tendenciós, abusiu, immerescut, inic, parcial.
ANTÒNIMS: just, neutral.
inequívoc, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: segur, demostrat, provat, indubtable, palès, cert, innegable, veritable.
ANTÒNIMS: dubtós, equívoc.
inèrcia
nom femení
SINÒNIMS: passivitat, inacció, apatia, inactivitat.
ANTÒNIMS: activitat.
inerme
adjectiu
SINÒNIMS: vulnerable, dèbil, indefens, sensible.
ANTÒNIMS: immune, invulnerable.
inerrable
adjectiu
SINÒNIMS: infal·lible.
inert, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: quiet*, inactiu, passiu.
ANTÒNIMS: actiu.
inesborrable
adjectiu
SINÒNIMS: indeleble, indestructible, inextingible, durador, etern.
ANTÒNIMS: deleble, efímer.
inescrutable
adjectiu
SINÒNIMS: insondable, impenetrable, misteriós, obscur*, incognoscible.
ANTÒNIMS: assequible.
inesgotable
adjectiu
SINÒNIMS: incansable, infatigable, tenaç, obstinat.
ANTÒNIMS: fatigable.
inesperat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: imprevist, impensat, ocasional, insospitat, sobtat.
ANTÒNIMS: previst, esperat.
inestabilitat
nom femení
SINÒNIMS: labilitat, fragilitat, inconsistència, inconstància, variabilitat, mobilitat.
ANTÒNIMS: fermesa, solidesa.
inestable
adjectiu
SINÒNIMS: inconstant, mudable, variable*, movedís, vacil·lant, insegur.
COMENTARI: Mudable i variable es poden aplicar al temps atmosfèric. Parlant de persones, voluble, vel·leitós, versàtil, frívol, lleuger. Movedís s'aplica tant a persones com a coses.
ANTÒNIMS: ferm, estable.
inestimable
adjectiu
SINÒNIMS: valuós*, excel·lent, inapreciable, inavaluable, imponderable, incalculable.
ANTÒNIMS: menyspreable.
inevitable
adjectiu
SINÒNIMS: indefugible, forçós, irremeiable, obligat, ineludible, segur, irremissible, ineluctable.
inexacte, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: equivocat, fals*, imperfecte*, erroni, equívoc.
ANTÒNIMS: exacte, cert.
inexcusable
adjectiu
SINÒNIMS: injustificable, indisculpable, indispensable.
ANTÒNIMS: dispensable, excusable.
inexhaurible
adjectiu
SINÒNIMS: inacabable, inextingible, inesgotable, infinit.
ANTÒNIMS: finit, breu.
inexistència
nom femení
SINÒNIMS: carestia, mancança, privació*, falta, escassetat, penúria.
ANTÒNIMS: abundància, existència.
inexistent
adjectiu
SINÒNIMS: nul.
inexorable
adjectiu
SINÒNIMS: intolerant, implacable, inflexible*, dur, rígid.
ANTÒNIMS: exorable.
inexperiència
nom femení
SINÒNIMS: desconeixença, ignorància, imperícia.
ANTÒNIMS: experiència.
inexpiable
adjectiu
SINÒNIMS: irremissible, imperdonable.
inexplicable
adjectiu
SINÒNIMS: incomprensible, increïble, inconcebible, inenarrable, misteriós.
ANTÒNIMS: explicable, clar.
inexplorat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: desconegut*, ignot, verge*.
ANTÒNIMS: conegut.
inexpressable
adjectiu
SINÒNIMS: inefable*, inenarrable, indescriptible, inexplicable.
inexpressiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: adust, sec*.
ANTÒNIMS: expressiu.
inexpugnable
adjectiu
SINÒNIMS: inassequible, inconquistable, inconquerible.
ANTÒNIMS: conquerible, expugnable.
inextingible
adjectiu
SINÒNIMS: inacabable, il·limitat*, inesgotable, indeleble, infinit.
ANTÒNIMS: extingible, finit, acabable.
inextricable
adjectiu
SINÒNIMS: difícil*, intricat, embullat, enrevessat, confús, embrollat.
COMENTARI: Inextricable és intensiu de difícil, intricat, embullat, enrevessat, confús, embrollat.
ANTÒNIMS: clar, fàcil.
infactible
adjectiu
SINÒNIMS: impossible, irrealitzable, impracticable.
ANTÒNIMS: possible, factible, plausible.
infal·lible
1 adjectiu
SINÒNIMS: inequívoc, cert, segur, ver, indubtable, innegable, provat, demostrat, indefectible.
ANTÒNIMS: incert, dubtós.
2 adjectiu
SINÒNIMS: inerrable.
infamant
adjectiu
SINÒNIMS: vergonyós, escandalós, repugnant, ignominiós, oprobiós, deshonorant, innoble.
ANTÒNIMS: honrós, noble.
infamar
verb transitiu
SINÒNIMS: difamar*, blasmar, denigrar, detractar, bescantar, desacreditar, ultratjar, insultar, vilipendiar.
ANTÒNIMS: elogiar.
infame
adjectiu
SINÒNIMS: malvat, pervers, canalla, indigne, vil, roí, baix*, miserable, abjecte.
ANTÒNIMS: bo, honorable.
infàmia
nom femení
SINÒNIMS: ignomínia, deshonor, indignitat, oprobi, vilesa.
ANTÒNIMS: honor, honradesa.
infància
1 nom femení
SINÒNIMS: puerícia, infantesa, ninesa, minyonesa.
ANTÒNIMS: vellesa.
2 nom femení
figurat SINÒNIMS: començ, començament, principi.
ANTÒNIMS: final, acabament.
infant
1 nom masculí
SINÒNIMS: noi, criatura, nen, petit, menut, impúber, garrit (Mall.), boix (Mall.), nin (Mall.), al·lot (Mall.), xiquet (Occ.), nano.
COMENTARI: El nadó i el bebè és l'infant nat de poc. El caganer és la criatura de fins a tres anys, aproximadament. Pàrvul és l'infant fins a sis o set anys, especialment alumne d'un parvulari.
ANTÒNIMS: adult.
3 nom masculí
SINÒNIMS: soldat*.
infant, -ta
nom masculí i femení
SINÒNIMS: hereu*, príncep.
infantar
verb transitiu
eufemisme SINÒNIMS: parir*, parterejar*, deslliurar, desocupar.
COMENTARI: Deslliurar i desocupar són també eufemismes.
infantesa
nom femení
SINÒNIMS: infància, puerícia, ninesa, minyonesa.
ANTÒNIMS: vellesa.
infanticida
nom comú

Vegeu assassí.
infantil
adjectiu
SINÒNIMS: pueril, infantívol, acriaturat.
COMENTARI: Acriaturat és el que sembla un nen, però no ho és: faccions acriaturades, veu acriaturada. Pueril és allò que és més propi d'un nen, que escauria més a un nen: idees, mentalitat, etc., puerils.
ANTÒNIMS: adult, madur.
infantívol, -la
adjectiu
SINÒNIMS: infantil*, pueril, acriaturat.
ANTÒNIMS: adult, madur.
infatigable
adjectiu
SINÒNIMS: incansable, resistent, inlassable.
infatuació
nom femení
SINÒNIMS: vanitat*, immodèstia.
ANTÒNIMS: modèstia, humilitat.
infatuar-se
verb pronominal
SINÒNIMS: presumir, vanar-se, envanir-se, fatxendar, lloar-se, bombar-se, inflar-se, gloriejar-se.
infatuat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: immodest, arrogant, superb, orgullós, vanitós, envanit, petulant.
ANTÒNIMS: modest, tímid.
infaust, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: advers*, dissortat, desgraciat, infeliç, funest, fatal, atziac.
ANTÒNIMS: feliç.
infecció
nom femení
SINÒNIMS: contaminació*.
infeccionar
verb transitiu
SINÒNIMS: contaminar, contagiar*, infestar, impurificar, pol·luir, corrompre.
ANTÒNIMS: immunitzar, purificar.
infecciós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: contagiós, encomanadís, agafadís, contagiable.
infectar
verb transitiu
SINÒNIMS: contaminar, contagiar*, encomanar, infestar, corrompre, pervertir.
COMENTARI: Infestar indica infectar amb gran abast. En sentit figurat, contagiar es pot referir a coses bones o dolentes: contagiar l'alegria, un vici, etc. Infectar i contaminar tenen sempre un sentit pejoratiu i equivalent, en aquest cas a corrompre, pervertir: uns escrits infectats d'idees herètiques, etc.
ANTÒNIMS: desinfectar, purificar.
infecte, -ta
1 adjectiu
SINÒNIMS: pudent, corromput.
ANTÒNIMS: sa.
2 adjectiu
figurat SINÒNIMS: detestable, repugnant, pèssim.
infecund, -da
adjectiu
SINÒNIMS: improductiu, estèril*, infèrtil.
ANTÒNIMS: fecund, productiu.
infecunditat
nom femení
SINÒNIMS: esterilitat, eixorquia, improductivitat, ineficàcia.
ANTÒNIMS: fecunditat, eficàcia.
infeliç
adjectiu
SINÒNIMS: desafortunat, desgraciat, infaust, nefast, desventurat.
ANTÒNIMS: feliç, benaurat.
infelicitat
nom femení
SINÒNIMS: adversitat*, desgràcia*, mala sort, infortuni, desventura.
ANTÒNIMS: felicitat, bona sort.
inferència
nom femení
SINÒNIMS: deducció, conclusió.
ANTÒNIMS: inducció.
inferior
1 adjectiu
SINÒNIMS: pitjor.
ANTÒNIMS: superior.
2 adjectiu i nom comú
SINÒNIMS: subaltern, subordinat.
inferioritat
nom femení
SINÒNIMS: baixesa.
ANTÒNIMS: grandesa.
inferir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: eliminar, aïllar, col·legir, treure.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: causar.
infermetat
1 nom femení
SINÒNIMS: debilitat*, fluixedat.
ANTÒNIMS: fermetat.
2 nom femení
SINÒNIMS: malaltia*, indisposició*.
infern
nom masculí
SINÒNIMS: avern, hades, orc, abisme*.
COMENTARI: Hades i orc són noms literaris que ens evoquen l'antiguitat clàssica, el paganisme. Abisme és en sentit figurat.
ANTÒNIMS: cel, paradís.
infernal
adjectiu
SINÒNIMS: satànic, diabòlic, malèfic, demoníac.
ANTÒNIMS: angèlic.
infèrtil
adjectiu
SINÒNIMS: estèril*, infecund, improductiu, erm.
ANTÒNIMS: productiu, fecund.
infertilitat
nom femení
SINÒNIMS: improductivitat, esterilitat, aridesa, infecunditat.
ANTÒNIMS: productivitat, fertilitat.
infestar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: saquejar, devastar, envair, fer estralls.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: contaminar, empestar, infectar*, viciar, enverinar.
ANTÒNIMS: purificar.
infibular
verb transitiu
SINÒNIMS: esterilitzar*, castrar, emascular.
ANTÒNIMS: fertilitzar.
infidel
1 adjectiu
SINÒNIMS: deslleial, traïdor, fementit, pèrfid, perjur, enganyador*.
ANTÒNIMS: fidel, lleial.
2 adjectiu
SINÒNIMS: adúlter.
3 adjectiu
SINÒNIMS: pagà*.
infidelitat
nom femení
SINÒNIMS: traïció, falsedat, deslleialtat.
ANTÒNIMS: lleialtat, fidelitat.
infiltració
nom femení
SINÒNIMS: introducció*, injecció, ingestió, penetració, entrament, inserció, enfonsament*, internament.
infiltrar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: introduir, penetrar, injectar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: entrar*, penetrar, introduir-se, ficar-se, internar-se, endinsar-se.
ANTÒNIMS: sortir.
infinit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: etern*, perdurable, immortal, il·limitat*, interminable, immesurable, incomptable, inesgotable.
ANTÒNIMS: limitat, precís.
infinitat
nom femení
SINÒNIMS: infinitud, eternitat, immensitat.
infinitud
1 nom femení
SINÒNIMS: infinitat, eternitat, immensitat.
2 nom femení
SINÒNIMS: cúmul, munió, multitud*.
inflació
nom femení
SINÒNIMS: puja, augment, alça.
ANTÒNIMS: desvaloració, baixa.
infladura
nom femení
SINÒNIMS: inflor, tumefacció, intumescència, botinflament.
ANTÒNIMS: desinflament.
inflamable
adjectiu
SINÒNIMS: combustible*, comburent.
ANTÒNIMS: incombustible.
inflamació
1 nom femení
SINÒNIMS: inflor, edema, tibantor, embotornament, pústula, tumescència, tumor, flegmó.
ANTÒNIMS: desinflament.
2 nom femení
SINÒNIMS: combustió.
inflamar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: aflamar, incendiar, encendre*, abrandar.
ANTÒNIMS: apagar.
2 verb transitiu i pronominal
figurat SINÒNIMS: enfervorir, enardir, exaltar, apassionar*, entusiasmar.
ANTÒNIMS: desanimar, descoratjar.
inflamat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: turgent, inflat, túrgid, turgescent.
inflament
nom masculí
figurat SINÒNIMS: envaniment*, estuf, estufament, estarrufament, bombament, infatuació.
ANTÒNIMS: humilitat, modèstia.
inflar
1 verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: augmentar, bufar-se, dilatar, engrandir*, estufar-se, unflar (Val.).
ANTÒNIMS: desinflar, disminuir.
2 verb transitiu
figurat SINÒNIMS: exagerar, unflar (Val.).
3 verb pronominal
figurat SINÒNIMS: ensuperbir-se, enfaristolar-se, altivar-se, envanir-se, presumir, enorgullir-se, ufanar-se, unflar-se (Val.).
inflat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: presumit, presumptuós, altiu, tibat, emfàtic.
ANTÒNIMS: senzill.
inflexibilitat
nom femení
SINÒNIMS: rigidesa, rigiditat, encarcarament, enrederament, enravenament.
ANTÒNIMS: flexibilitat.
inflexible
adjectiu
SINÒNIMS: dur, rígid, ferri, tenaç, inexorable, ferm.
COMENTARI: Aplicat als materials, dur, rígid. Aplicat a les persones, inflexible fa referència sobretot a la fermesa en les resolucions; ferri, tenaç, rígid i ferm, al caràcter o a la voluntat; dur, als sentiments. Inexorable s'usa parlant del destí o d'altres forces superiors contra les quals l'ésser humà es mostra completament impotent.
ANTÒNIMS: flexible, benèvol, magnànim.
inflexió
nom femení
SINÒNIMS: curvatura, curvitat, vinclament, cintra.
ANTÒNIMS: rectitud.
inflicció
nom femení
SINÒNIMS: aplicació*, imposició, aplicament.
infligir
verb transitiu
SINÒNIMS: imposar, aplicar, posar, inferir*.
inflor
nom femení
SINÒNIMS: tumefacció, infladura, intumescència, botinflament.
ANTÒNIMS: desinflament.
influència
1 nom femení
SINÒNIMS: influx, pes, efecte*, acció.
2 nom femení
figurat SINÒNIMS: autoritat, poder, força, ascendent.
COMENTARI: En sentit figurat, autoritat, poder, força i ascendent són la influència basada en el respecte, l'honor, la moral o el prestigi.
influenciable
adjectiu
SINÒNIMS: susceptible, sensible, emocionable, afectable.
influenciar
verb intransitiu
SINÒNIMS: influir, repercutir.
influent
adjectiu
SINÒNIMS: acreditat, poderós, important, preponderant, prestigiós.
ANTÒNIMS: insignificant.
influir
verb intransitiu
SINÒNIMS: influenciar, repercutir.
influx
nom femení
SINÒNIMS: influència*, pes, efecte*, acció.
infondre
verb transitiu
SINÒNIMS: inspirar, imbuir, instil·lar.
informació
1 nom femení
SINÒNIMS: notícia, referència*, notificació, revelació, nova, declaració.
2 nom femení
SINÒNIMS: recerca, indagació, inquisició, investigació, enquesta, exploració.
informal
1 adjectiu
SINÒNIMS: eixelebrat, baliga-balaga.
ANTÒNIMS: formal.
2 adjectiu
SINÒNIMS: anticonvencional, antiacadèmic.
ANTÒNIMS: acadèmic, convencional.
informalitat
nom femení
SINÒNIMS: vel·leïtat, volubilitat, capritxositat, versatilitat, lleugeresa, inconstància.
ANTÒNIMS: constància, formalitat.
informar
verb transitiu
SINÒNIMS: assabentar, notificar, manifestar, declarar, revelar, participar, avisar, comunicar, significar.
informatiu
nom masculí
SINÒNIMS: noticiari, programa informatiu.
informe1
nom masculí
SINÒNIMS: notícia, testimoni, report, certificació*, ponència, exposició.
informe2
adjectiu
SINÒNIMS: deforme*, contrafet, boterut*, irregular, monstruós.
ANTÒNIMS: adret, normal.
infortuna
nom femení
SINÒNIMS: infortuni, fatalitat, desgràcia*, adversitat*, malastre, desventura, pega, mala sort.
ANTÒNIMS: fortuna, sort.
infortunat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: desgraciat, infeliç, malaurat, nefast, atziac.
ANTÒNIMS: benaurat, feliç.
infortuni
nom masculí
SINÒNIMS: fatalitat, desgràcia*, adversitat*, infortuna, malastre, desventura, pega, mala sort.
ANTÒNIMS: fortuna, sort.
infracció
nom femení
SINÒNIMS: transgressió, violació, delicte, vulneració.
ANTÒNIMS: respecte.
infranquejable
adjectiu
SINÒNIMS: difícil*, intransitable.
infrascrit, -ta
adjectiu i nom masculí
SINÒNIMS: sotascrit, sotasignat.
infreqüència
nom femení
SINÒNIMS: raresa, escassedat, estranyesa, extravagància, originalitat, excentricitat, singularitat.
infreqüent
adjectiu
SINÒNIMS: estrany, desacostumat, inhabitual, insòlit, desusat, excepcional, rar*, inusitat.
ANTÒNIMS: habitual.
infringir
verb transitiu
SINÒNIMS: transgredir, conculcar*, vulnerar, violar, desobeir.
ANTÒNIMS: obeir, respectar.
infructífer, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: improductiu, estèril*, erm, infèrtil, infecund.
ANTÒNIMS: productiu, fecund.
infructuós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: improductiu, estèril*, ineficaç, infecund.
ANTÒNIMS: fecund, productiu.
infructuositat
nom femení
SINÒNIMS: inutilitat, ineficàcia, futilitat, esterilitat, nul·litat, ociositat.
ANTÒNIMS: utilitat.
infundat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: immotivat, gratuït.
ANTÒNIMS: justificat.
ingarantible
adjectiu
SINÒNIMS: insegur, vacil·lant, dubtós*, indecís, incert, malsegur, inestable.
ANTÒNIMS: segur.
ingènit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: natural, innat, congènit, natiu, connatural.
ingent
adjectiu
SINÒNIMS: monumental, formidable*, grandiós, immens, fenomenal, imponent, magne, fabulós, gegantesc, gegantí.
ANTÒNIMS: minúscul, ínfim.
ingenu, -ènua
adjectiu
SINÒNIMS: innocent, crèdul, candorós*, càndid, candi, confiat.
ANTÒNIMS: fal·laç, maliciós.
ingenuïtat
nom femení
SINÒNIMS: candidesa, candor, puerilitat, credulitat, bona fe, simplicitat, innocència.
ingerència
nom femení
SINÒNIMS: immixtió, intromissió.
ingerir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: empassar-se, introduir.
ANTÒNIMS: vomitar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: entremetre's, immiscir-se, entreficar-se, interposar-se, maneflejar.
ANTÒNIMS: desentendre's.
ingestió
nom femení
SINÒNIMS: introducció*, absorció.
ANTÒNIMS: vòmit.
ingovernable
adjectiu
SINÒNIMS: revés, indòcil, rebel, difícil, rebec.
ANTÒNIMS: dòcil.
ingrat, -ta
1 adjectiu
SINÒNIMS: desagraït*, deslleial, malagraït.
ANTÒNIMS: grat.
2 adjectiu
SINÒNIMS: desplaent, desagradable.
ANTÒNIMS: grat.
ingratitud
nom femení
SINÒNIMS: desconeixença, desagraïment.
ANTÒNIMS: gratitud.
ingredient
nom masculí
SINÒNIMS: component, element.
ANTÒNIMS: excipient.
ingrés
nom masculí
SINÒNIMS: entrada*, entrament, alta.
ANTÒNIMS: sortida, baixa.
ingressar
1 verb intransitiu
SINÒNIMS: entrar*, afiliar-se, associar-se, allistar-se, donar-se d'alta.
ANTÒNIMS: abandonar, sortir, donar-se de baixa.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: reembossar.
ANTÒNIMS: treure.
ingurgitar
verb transitiu
SINÒNIMS: deglutir, collejar*, empassar-se, enviar-se, engolir.
inhàbil
1 adjectiu
SINÒNIMS: malapte, inexpert, matusser, inepte, inexperimentat, maldestre, negat, imperit, graponer.
ANTÒNIMS: hàbil.
2 adjectiu
SINÒNIMS: incapaç.
inhabilitació
nom femení
SINÒNIMS: suspensió, destitució.
inhabilitar
verb transitiu
SINÒNIMS: desqualificar, desautoritzar, incapacitar.
ANTÒNIMS: qualificar.
inhabilitat
nom femení
SINÒNIMS: malaptesa, matusseria, imperícia, ineptitud*, graponeria.
ANTÒNIMS: habilitat.
inhabitat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: erm, deshabitat, despoblat, desert.
inhabitual
adjectiu
SINÒNIMS: infreqüent, estrany, desacostumat, insòlit, desusat, excepcional, rar*.
ANTÒNIMS: habitual.
inhalació
nom femení
SINÒNIMS: aspiració, inspiració, ensumada.
ANTÒNIMS: expiració.
inhalar
verb transitiu
SINÒNIMS: ensumar, respirar*, inspirar, aspirar*.
ANTÒNIMS: expirar.
inharmonia
nom femení
SINÒNIMS: dissonància, discordança, desacord.
ANTÒNIMS: acord, consonància, harmonia.
inherent
adjectiu
SINÒNIMS: intrínsec.
inhibir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: privar, prohibir, vedar, impedir.
ANTÒNIMS: desinhibir, intervenir.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: allunyar-se, retreure's, sostreure's, abstenir-se*.
ANTÒNIMS: desinhibir-se.
inhòspit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: inhospitalari*, desabrigat, orc, salvatge, xenòfob, inhumà.
ANTÒNIMS: hospitalari.
inhospitalari, -ària
adjectiu
SINÒNIMS: inhumà, xenòfob, inhòspit, salvatge, orc, desabrigat.
COMENTARI: Parlant de persones, inhumà, xenòfob. Aplicat a certs llocs, inhòspit, salvatge, orc, desabrigat.
ANTÒNIMS: hospitalari.
inhumà, -ana
adjectiu
SINÒNIMS: pervers, implacable, sanguinari, feroç, ferotge, despietat, malentranyat, bàrbar, dolent, cruel, sàdic.
ANTÒNIMS: bondadós, bo, humà.
inhumació
nom femení
SINÒNIMS: sepeli*, enterrament*, sepultura.
inhumanitat
nom femení
SINÒNIMS: bestialitat, ferocitat, salvatgisme, barbaritat, brutalitat, salvatjada, animalitat.
inhumar
verb transitiu
SINÒNIMS: enterrar*, sepultar, sebollir, soterrar, colgar.
ANTÒNIMS: exhumar.
inic, -iqua
adjectiu
SINÒNIMS: injust, injustificat, arbitrari, tendenciós, inequitable, abusiu, immerescut, parcial.
ANTÒNIMS: just, neutral.
inici
nom masculí
SINÒNIMS: començament*, començ, principi, iniciació, primeria.
ANTÒNIMS: final, acabament.
iniciació
nom femení
SINÒNIMS: principi, inici, començ, començament, primeria.
ANTÒNIMS: acabament.
iniciador, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: innovador, inventor, creador, reformador, revolucionari, novador, renovador.
ANTÒNIMS: conservador.
inicial
adjectiu
SINÒNIMS: preliminar, introductori, previ, proemial, preparatori.
iniciar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: començar*, encetar, atacar, emprendre*.
ANTÒNIMS: acabar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: instruir, adoctrinar, ensinistrar.
3 verb transitiu
informàtica SINÒNIMS: arrencar.
iniciat, -ada
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: adepte, versat.
iniciativa
nom femení
SINÒNIMS: idea*, enginy, inventiva.
inimaginable
adjectiu
SINÒNIMS: increïble, incomprensible, impossible, fantàstic*, inaudit, inversemblant.
ininflamable
adjectiu
SINÒNIMS: refractari, incombustible, refractiu, refringent.
ANTÒNIMS: inflamable.
inintel·ligible
adjectiu
SINÒNIMS: incomprensible, indesxifrable, il·legible.
ANTÒNIMS: llegible, entenedor.
ininterromput, -uda
adjectiu
SINÒNIMS: constant, continu, incessant, seguit.
ANTÒNIMS: interromput, separat.
iniquitat
nom femení
SINÒNIMS: arbitrarietat, injustícia.
ANTÒNIMS: equitat, justícia.
injecció
nom femení
SINÒNIMS: introducció*, infiltració, ingestió, penetració, entrament, inserció, enfonsament*, internament.
injectar
verb transitiu
SINÒNIMS: introduir, xeringar, inocular.
injúria
1 nom femení
SINÒNIMS: insult*, ofensa, escarni, ultratge, befa, afront, contumèlia, oprobi.
ANTÒNIMS: desgreuge, elogi, gentilesa.
2 nom femení
SINÒNIMS: dany*, estrall.
injuriar
verb transitiu
SINÒNIMS: ultratjar, ofendre, infamar, afrontar, agreujar, aporrinar, insultar, improperar.
ANTÒNIMS: enaltir, elogiar.
injuriós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: ofensiu, insultant, afrontós, ultratjant, deshonrós, ultratjós.
injust, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: injustificat, arbitrari, tendenciós, inequitable, abusiu, immerescut, inic, parcial.
ANTÒNIMS: just, neutral.
injustícia
nom femení
SINÒNIMS: parcialitat, desraó, tort, iniquitat.
ANTÒNIMS: justícia, equitat.
injustificable
adjectiu
SINÒNIMS: inexcusable, indisculpable.
ANTÒNIMS: dispensable.
injustificat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: injust, arbitrari, tendenciós, inequitable, abusiu, immerescut, inic, parcial.
ANTÒNIMS: just, neutral.
inlassable
adjectiu
SINÒNIMS: infatigable, incansable, resistent, treballador.
innat, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: congènit, connatural, natiu, ingènit, propi, personal, natural.
ANTÒNIMS: adquirit.
innecessari, -ària
adjectiu
SINÒNIMS: sobrer, inútil, superflu.
ANTÒNIMS: necessari.
innegable
adjectiu
SINÒNIMS: indiscutible, inqüestionable, indubtable, autèntic, demostrat, palès, provat.
ANTÒNIMS: incert, dubtós.
innoble
adjectiu
SINÒNIMS: deslleial, infame, abjecte, roí, ignominiós, baix*, vil, deshonrós.
ANTÒNIMS: lleial, noble.
innocència
nom femení
SINÒNIMS: bondat*, confiança*, ingenuïtat, candor.
ANTÒNIMS: malícia.
innocent
1 adjectiu
SINÒNIMS: bo*, candi, càndid*, ingenu.
ANTÒNIMS: maliciós.
2 adjectiu
SINÒNIMS: innocu, inofensiu.
ANTÒNIMS: perillós, nociu, perjudicial.
innocentada
nom femení
SINÒNIMS: irrisió, burla*, derisió, mofa, escarn, befa*, trufa.
innocu, -òcua
adjectiu
SINÒNIMS: inofensiu, innocent.
ANTÒNIMS: perjudicial, nociu, perillós.
innombrable
adjectiu
SINÒNIMS: incomptable, abundant, innumerable, indeterminable, copiós, nombrós.
ANTÒNIMS: concret, determinat.
innominable
adjectiu
SINÒNIMS: inqualificable, inconcebible, inconfessable, vergonyós.
ANTÒNIMS: correcte.
innovació
nom femení
SINÒNIMS: canvi*, substitució, novetat.
innovador, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: inventor, creador, iniciador, reformador, revolucionari, novador, renovador, avantguardista.
ANTÒNIMS: conservador.
innovar
verb transitiu
SINÒNIMS: canviar*, substituir, modificar, variar.
ANTÒNIMS: conservar.
innumerable
adjectiu
SINÒNIMS: innombrable, incomptable, abundant, indeterminable, copiós, nombrós.
ANTÒNIMS: concret, determinat, reduït.
inobediència
nom femení
SINÒNIMS: desobediència, insubordinació, indisciplina, rebel·lia, indocilitat, rebel·lió, contravenció, desacatament, transgressió.
ANTÒNIMS: obediència.
inoblidable
adjectiu
SINÒNIMS: inesborrable, indeleble, imperible, immemorial.
ANTÒNIMS: passatger, efímer.
inocular
verb transitiu
SINÒNIMS: injectar, introduir, xeringar.
inocupat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: desocupat, lliure, buit, vacant, badívol.
ANTÒNIMS: ocupat.
inofensiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: anodí, innocent, benigne, innocu.
ANTÒNIMS: dolent, malèfic.
inòpia
nom femení
SINÒNIMS: misèria, pobresa, indigència.
ANTÒNIMS: riquesa.
inopinat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: imprevist, fortuït, impensat, inesperat, sobtat, brusc, casual.
ANTÒNIMS: previst, esperat.
inoportú, -una
adjectiu
SINÒNIMS: extemporani, importú*, intempestiu, desavinent, inescaient, impropi, inconvenient, impertinent, fora de lloc.
COMENTARI: Inoportú i extemporani fan al·lusió al que succeeix fora de temps. Importú, intempestiu, desavinent i inescaient afegeixen un matís de molèstia i enuig.
ANTÒNIMS: oportú, convenient, escaient.
inoportunitat
nom femení
SINÒNIMS: despropòsit, inconveniència, estirabot, gatada, impertinència.
ANTÒNIMS: encert.
inorgànic, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: anorgànic.
inqualificable
adjectiu
SINÒNIMS: inconcebible, inconfessable, innominable, vergonyós.
ANTÒNIMS: correcte.
inqüestionable
adjectiu
SINÒNIMS: indubtable, irrefutable, segur, palès, provat, indiscutible, demostrat, evident, innegable.
ANTÒNIMS: dubtós.
inquiet, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: dinàmic, actiu*, nerviós, emprenedor, diligent, ansiós, impacient, intranquil, amoïnat, preocupat, angoixós, alarmat.
ANTÒNIMS: tranquil.
inquietar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: intranquil·litzar, alarmar, desassossegar, enquimerar-se, contorbar, alterar, agitar, neguitejar, impacientar, excitar, esverar.
ANTÒNIMS: tranquil·litzar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: anguniejar-se, ansiejar, enquimerar-se.
inquietud
nom femení
SINÒNIMS: intranquil·litat, ansietat, frisança, angúnia, basca, impaciència, excitació, alarma*, atribolament, trastorn, recel, ànsia*, desassossec, agitació, nerviosisme.
ANTÒNIMS: tranquil·litat, pau.
inquilí, -ina
nom masculí i femení
SINÒNIMS: llogater, arrendatari, estadant, llogador.
inquirir
verb transitiu
SINÒNIMS: investigar, indagar, escodrinyar, preguntar, buscar, furgar, sotjar.
ANTÒNIMS: desentendre's.
inquisició
nom femení
SINÒNIMS: informació, recerca, indagació, investigació, enquesta, exploració.
inquisidor, -ra
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: investigador, indagador, perquisidor.
inrevés
nom masculí
familiar SINÒNIMS: revés, esquena, revers, dors.
ANTÒNIMS: dret.
a l'inrevés  locució adverbial
SINÒNIMS: al revés, del revés.
insà, -ana
1 adjectiu
SINÒNIMS: antihigiènic, malsà*, insalubre, morbós.
ANTÒNIMS: sanitós, saludable, sa.
2 adjectiu
SINÒNIMS: boig*, foll, dement*, pertorbat, trastocat, alienat, orat.
ANTÒNIMS: assenyat.
insaciable
1 adjectiu
SINÒNIMS: famolenc, golafre, insadollable, menjador*.
ANTÒNIMS: tip, saciat.
2 adjectiu
figurat SINÒNIMS: àvid, delerós, ambiciós, cobejós.
insadollable
adjectiu
SINÒNIMS: insaciable, famolenc, golafre, menjador*.
ANTÒNIMS: tip, saciat.
insalubre
adjectiu
SINÒNIMS: insà, antihigiènic, malsà*.
ANTÒNIMS: sanitós, saludable, sa.
insatisfacció
nom femení
SINÒNIMS: desgrat, desplaer, malcontentament.
ANTÒNIMS: complaença, satisfacció.
inscripció
1 nom femení
SINÒNIMS: rètol, llegenda*, epitafi, epígraf*.
COMENTARI: La inscripció té com a finalitat consagrar el record d'algú o d'algun esdeveniment. Si es troba en una medalla o moneda, llegenda. Epitafi és una inscripció sepulcral. Epígraf és una inscripció en un edifici.
2 nom femení
SINÒNIMS: allistament, ingrés, enregistrament, alta, matriculació.
ANTÒNIMS: baixa.
inscriure
verb transitiu
SINÒNIMS: registrar, apuntar, matricular, allistar, empadronar, afiliar.
ANTÒNIMS: esborrar, donar de baixa.
insegur, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: vacil·lant, dubtós*, indecís, incert, malsegur, inestable, ingarantible.
ANTÒNIMS: segur.
inseguretat
1 nom femení
SINÒNIMS: vacil·lació, dubte, indecisió, incertesa.
ANTÒNIMS: confiança, aplom.
2 nom femení
SINÒNIMS: risc*, perill.
ANTÒNIMS: seguretat.
insensat, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: imprudent*, ximple, desassenyat, irreflexiu, capbuit, eixelebrat, beneit, poca-solta.
ANTÒNIMS: assenyat.
insensatesa
nom femení
SINÒNIMS: absurd, absurditat, disbarat, extravagància.
insensibilitat
nom femení
SINÒNIMS: crueltat, inhumanitat, barbàrie, ferocitat, ferotgia, inclemència.
ANTÒNIMS: humanitat.
insensibilitzar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: anestesiar*, adormir*, eteritzar, cloroformitzar.
ANTÒNIMS: despertar, sensibilitzar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: assecar-se, endurir-se.
insensible
adjectiu
SINÒNIMS: impassible*, impertorbable, dur, indiferent, inhumà, incommovible.
ANTÒNIMS: sensible, susceptible.
inseparable
adjectiu
SINÒNIMS: carn i ungla, cul i merda.
inserció
nom femení
SINÒNIMS: empelt, empeltada, eixart.
inserir
verb transitiu
SINÒNIMS: introduir, interpolar, ficar, encaixar, incloure, intercalar.
ANTÒNIMS: extreure.
inservible
adjectiu
SINÒNIMS: inaprofitable, inusable, inutilitzable, inútil, estropellat.
ANTÒNIMS: útil.
insídia
nom femení
SINÒNIMS: engany, traïció, emboscada, arteria, burla, trampa, aguait, intriga, parany.
insidiós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: pèrfid, capciós, arterós, maliciós.
ANTÒNIMS: càndid, lleial, ingenu.
insigne
adjectiu
SINÒNIMS: egregi*, distingit, rellevant, preclar, gloriós, assenyalat, il·lustre, sobresortint, famós, eximi.
ANTÒNIMS: desconegut, ignorat.
insígnia
1 nom femení
SINÒNIMS: ensenya, distintiu, emblema.
2 nom femení
SINÒNIMS: condecoració, medalla.
insignificança
nom femení
SINÒNIMS: minúcia, futilitat, fotesa, nimietat, ridiculesa, petitesa, menudesa, exigüitat.
ANTÒNIMS: importància, grandesa.
insignificant
adjectiu
SINÒNIMS: ridícul*, inofensiu, menyspreable, anodí, exigu, sotil, frívol, intranscendent, fútil, lleuger.
ANTÒNIMS: important.
insinuació
nom femení
SINÒNIMS: al·lusió, referència*, cita, menció.
insinuar
verb transitiu
SINÒNIMS: suggerir*, apuntar, indicar, proposar, deixar caure.
COMENTARI: Tant insinuar com suggerir signifiquen introduir d'una manera no declarada, no manifesta, una idea en l'ànim d'algú. Insinuar, però, suposa més habilitat, més subtilesa en disfressar allò que pot ser objecte de desconfiança o de refús. L'acció de suggerir és, en canvi, més declarada, més oberta. Qui insinua preveu la inconvinència o la no acceptació del que proposa; qui suggereix, n'espera l'acceptació. La finalitat d'insinuar és donar a entendre. La finalitat de suggerir és fer actuar.
insípid, -da
1 adjectiu
SINÒNIMS: dessabeït, insuls, fat, dessaborit, insubstancial.
COMENTARI: És insípid o dessabeït allò que no té cap gust; és dessaborit allò que no té el gust que li correspon, i es diu especialment de les fruites. Fat indica manca o insuficiència de sal.
ANTÒNIMS: sàpid, saborós.
2 nom masculí i femení
figurat SINÒNIMS: sonso, anodí.
ANTÒNIMS: viu, graciós.
insistència
nom femení
SINÒNIMS: perseverança, constància, persistència, persever, aplicació, tenacitat, assiduïtat.
ANTÒNIMS: inconstància.
insistent
adjectiu
SINÒNIMS: continu, constant, incessant, ininterromput, assidu, continuat, durador, perpetu*, persistent, permanent.
ANTÒNIMS: interromput, discontinu.
insistir
verb intransitiu
SINÒNIMS: persistir, perseverar, obstinar-se, continuar.
insociabilitat
nom femení
SINÒNIMS: esquerperia, misantropia.
ANTÒNIMS: sociabilitat.
insociable
adjectiu
SINÒNIMS: intractable, esquerp, esquiu, misàntrop.
ANTÒNIMS: sociable.
insofrible
adjectiu
SINÒNIMS: inaguantable, incomportable, insuportable, intolerable, pesat.
ANTÒNIMS: suportable, aguantable.
insolació
nom femení
SINÒNIMS: solellada, assolellada.
insolència
nom femení
SINÒNIMS: desvergonyiment, descaradura, cinisme, procacitat, impertinència, arrogància*.
ANTÒNIMS: correcció.
insolent
adjectiu
SINÒNIMS: descarat, incorrecte, atrevit, desvergonyit, groller, cínic, impertinent, arrogant, irrespectuós, pocapena.
ANTÒNIMS: correcte.
insolentar-se
verb pronominal
SINÒNIMS: atrevir-se, descarar-se, desvergonyir-se.
insolidari, -ària
nom masculí i femení
SINÒNIMS: egoista, interessat, avar, roí.
ANTÒNIMS: filantrop, altruista, generós.
insòlit, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: desacostumat, desusat, rar*, excepcional, extraordinari, estrany, infreqüent, inusitat.
ANTÒNIMS: acostumat, habitual.
insolvència
nom femení
SINÒNIMS: fallida*, bancarrota, crac, suspensió de pagaments, aixec de béns.
insolvent
adjectiu
SINÒNIMS: incapaç, incompetent, inapte, inepte, ineficaç, inútil, malapte.
ANTÒNIMS: eficaç.
insomni
nom masculí
SINÒNIMS: vigília.
ANTÒNIMS: son.
insondable
1 adjectiu
SINÒNIMS: pregon, profund, abismal, abismós.
2 adjectiu
figurat SINÒNIMS: incomprensible, inescrutable, impenetrable, inabastable, secret.
ANTÒNIMS: comprensible.
insonor, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: sord*, silent.
ANTÒNIMS: sonor.
insospitat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: inesperat, imprevist, sobtat, impensat, brusc, improvís.
ANTÒNIMS: previst.
insostenible
adjectiu
SINÒNIMS: inadmissible, inacceptable.
ANTÒNIMS: admissible, acceptable.
inspecció
nom femení
SINÒNIMS: reconeixement, control, vigilància, examen, verificació, revisió.
inspeccionar
verb transitiu
SINÒNIMS: comprovar, revistar, reconèixer, verificar, controlar, revisar, examinar, supervisar.
inspiració1
nom femení
SINÒNIMS: aspiració, alenada.
ANTÒNIMS: expiració.
inspiració2
nom femení
SINÒNIMS: musa, numen, lira, il·luminació, vena.
inspirador, -ra
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: instigador, inductor, provocador, promovedor.
inspirar1
verb transitiu
SINÒNIMS: aspirar*, insuflar, alenar*.
ANTÒNIMS: expirar.
inspirar2
verb transitiu
SINÒNIMS: suggerir*, infondre, inculcar, il·luminar, imbuir.
instal·lació
nom femení
SINÒNIMS: col·locació*, situació, posició.
instal·lar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: setiar, col·locar*, situar, posar, plaçar, aposentar*, emplaçar, allotjar*.
ANTÒNIMS: desinstal·lar, descol·locar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: muntar.
ANTÒNIMS: desinstal·lar, desmuntar.
instància
nom femení
SINÒNIMS: súplica, sol·licitud, petició, imploració, suplicació, prec.
instant
nom masculí
SINÒNIMS: moment*, segon.
COMENTARI: Moment i instant indiquen petites parts de temps, però un instant és sempre molt curt, mentre que un moment pot ser una mica prolongat. De l'instant és impossible percebre'n la durada. El moment, en canvi, encara que molt curt, té prou durada per a poder parar l'atenció sobre els fets. El segon és en sentit figurat.
a l'instant  locució adverbial
SINÒNIMS: a l'acte, immediatament.
instantani, -ània
adjectiu
SINÒNIMS: fugaç, sobtat, momentani, immediat*, breu, ràpid.
ANTÒNIMS: durador.
instar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: pregar*, sol·licitar, suplicar*, insistir.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: acuitar, cuitar.
instauració
nom femení
SINÒNIMS: institució, implantació, fundació, constitució, creació.
ANTÒNIMS: abolició.
instaurar
verb transitiu
SINÒNIMS: establir, implantar, instituir, erigir*.
instigació
nom femení
SINÒNIMS: impuls, estímul, ànim*, coratge.
ANTÒNIMS: descoratjament.
instigador, -ra
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: inductor, provocador, promovedor, inspirador.
instigar
verb transitiu
SINÒNIMS: impulsar, persuadir*, impel·lir, provocar, suggerir, empènyer, induir, engrescar.
ANTÒNIMS: desaconsellar.
instil·lar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: introduir, infiltrar.
ANTÒNIMS: treure.
2 verb transitiu
figurat SINÒNIMS: infondre, imbuir, inspirar.
instintiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: irreflexiu, indeliberat.
institució
1 nom femení
SINÒNIMS: organització, societat*, entitat, institut, col·legi, corporació, establiment.
2 nom femení
SINÒNIMS: instauració, implantació, fundació, constitució, creació.
ANTÒNIMS: abolició.
instituir
verb transitiu
SINÒNIMS: fundar, organitzar, establir, formar, instaurar, constituir, estatuir.
ANTÒNIMS: abolir.
institut
1 nom masculí
religió SINÒNIMS: orde, comunitat, congregació, confraria.
2 nom masculí
SINÒNIMS: corporació.
3 nom masculí
SINÒNIMS: escola.
institutor, -triu
nom masculí i femení
SINÒNIMS: mestre, educador, pedagog, professor, preceptor, instructor.
instrucció
nom femení
SINÒNIMS: educació*, ensenyament, ensenyança, estudi*, ensinistrament, aprenentatge, formació.
instructiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: formatiu, alliçonador, il·lustratiu.
instructor, -ra
nom masculí i femení
SINÒNIMS: professor*, mestre.
instruir 1
verb transitiu
SINÒNIMS: ensenyar*, educar, formar, orientar, adoctrinar, alliçonar, ensinistrar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: estudiar, aprendre, analitzar, investigar, examinar.
instruït, -ida
adjectiu
SINÒNIMS: culte, entès, versat*, lletrat.
ANTÒNIMS: inculte.
instrument
1 nom masculí
SINÒNIMS: utensili, estri, fòtil, atifells, objecte, efectes*.
COMENTARI: En sentit general, utensili, estri, fòtil, atifells, objecte, efectes. Tractant-se d'oficis, eina. Del conjunt d'instruments, arreus o eines se'n diu ormeig. L'aparell és un instrument complicat o també un conjunt d'instruments. Vegeu instruments.
2 nom masculí
SINÒNIMS: òrgan*, element.

instrumental
nom masculí
SINÒNIMS: material, estris, pertrets, utillatge, equipament.
instrumentista
nom comú
SINÒNIMS: músic, concertista.
instruments
nom masculí plural
SINÒNIMS: arreus, guarniments, accessoris, arreaments, adreç.
Vegeu instrument.
insubordinació
nom femení
SINÒNIMS: desobediència, indisciplina, indocilitat, rebel·lió.
ANTÒNIMS: obediència.
insubordinar-se
1 verb pronominal
SINÒNIMS: rebel·lar-se, revoltar-se, pronunciar-se, amotinar-se, avalotar-se, insurreccionar-se.
ANTÒNIMS: subordinar-se, sotmetre's.
insubordinat, -ada
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: sediciós, rebel, insurrecte, avalotador, revolucionari, insurgent, facciós.
insubornable
adjectiu
SINÒNIMS: incorruptible, íntegre, recte*, virtuós.
ANTÒNIMS: subornable.
insubstancial
adjectiu
SINÒNIMS: ineficaç, insuls, insignificant, anodí.
ANTÒNIMS: sustancial.
insubstancialitat
nom femení
SINÒNIMS: vacuïtat, buidor, superficialitat, lleugeresa, futilesa, buidesa, frivolitat.
ANTÒNIMS: importància.
insubstituïble
adjectiu
SINÒNIMS: necessari, indispensable, fonamental, bàsic, imprescindible, essencial.
ANTÒNIMS: prescindible.
insuccés
nom masculí
SINÒNIMS: fracàs, malguany, desastre, malencert.
ANTÒNIMS: èxit, lluïment.
insuficiència
1 nom femení
SINÒNIMS: deficiència, exigüitat, esquifidesa, poquesa, migradesa, escassetat, penúria, esquifiment, defecte.
COMENTARI: La incompetència denota manca de preparació; la ineptitud, falta de disposició natural; la insuficiència, falta de proporció entre els mitjans de què hom disposa i el fi que es proposa. La insuficiència, doncs, no exclou la idea d'una certa capacitat.
2 nom femení
SINÒNIMS: incompetència, incapacitat, imperícia, inhabilitat, ineptitud.
insuficient
adjectiu
SINÒNIMS: incomplet*, deficient, defectuós, imperfecte, mancat, exigu, pobre, curt, escàs.
ANTÒNIMS: suficient.
insuflar
verb transitiu
SINÒNIMS: introduir, omplir*.
ANTÒNIMS: buidar.
insular
adjectiu
SINÒNIMS: illenc.
insuls, -sa
1 adjectiu
SINÒNIMS: dessabeït, enfadeït, dessaborit, insípid*, fat (Mall.).
ANTÒNIMS: sàpid.
2 adjectiu
SINÒNIMS: vulgar*, banal, pesat, avorrit.
ANTÒNIMS: interessant, divertit.
insult
nom masculí
SINÒNIMS: greuge*, ofensa, ultratge, afront, injúria, escarni, befa*, improperi, dicteri.
COMENTARI: Greuge, ofensa, ultratge, afront, injúria, escarni i befa poden ser de paraula o d'obra. L'improperi, l'insult i el dicteri són sempre de paraula.
ANTÒNIMS: elogi.
insultant
adjectiu
SINÒNIMS: ofensiu, injuriós, afrontós, ultratjant, deshonrós, ultratjós.
insultar
verb transitiu
SINÒNIMS: ofendre, injuriar, befar*, infamar, escarnir, ferir*, agreujar, ultratjar.
insuperable
1 adjectiu
SINÒNIMS: excel·lent*, immillorable, extraordinari.
ANTÒNIMS: millorable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: invencible.
3 adjectiu
SINÒNIMS: infranquejable.
insuportable
adjectiu
SINÒNIMS: pesat, intolerable, incomportable, fatigós, inaguantable, insofrible, enutjós.
ANTÒNIMS: suportable.
insurgent
nom comú
SINÒNIMS: rebel, sediciós, insurrecte, revoltat, amotinat, revolucionari.
ANTÒNIMS: submís.
insurgir-se
verb pronominal
SINÒNIMS: insurreccionar-se, revolucionar-se, rebel·lar-se, revoltar-se, amotinar-se, alçar-se, sollevar-se.
ANTÒNIMS: sotmetre's, subordinar-se.
insurrecció
nom femení
SINÒNIMS: revolta, rebel·lió, sedició, pronunciament, avalot, rebombori, aldarull, motí, revolució.
insurreccionar
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: revolucionar*, rebel·lar*, revoltar, amotinar, alçar, sollevar, insurgir-se, aixecar*.
ANTÒNIMS: sotmetre.
insurrecte, -ta
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: rebel, amotinat, insurgent, revoltat, sediciós, revolucionari.
ANTÒNIMS: submís.
intacte, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: íntegre, il·lès, enter, incòlume, estalvi, sencer.
intangible
adjectiu
SINÒNIMS: sagrat*, inviolable.
integèrrim, -ma
adjectiu
SINÒNIMS: probe, íntegre, honrat, dreturer, recte, honest.
ANTÒNIMS: ímprobe.
integració
nom femení
SINÒNIMS: assimilació.
integral
adjectiu
SINÒNIMS: enter, sencer, complet*, ple, absolut, íntegre, complit, total.
ANTÒNIMS: incomplet.
integrant
adjectiu
SINÒNIMS: component, constituent, constitutiu.
integrar
verb transitiu
SINÒNIMS: incorporar, annexionar, agregar, unir.
ANTÒNIMS: separar.
íntegre, -gra
1 nom masculí i femení
SINÒNIMS: sencer, enter, complet.
2 adjectiu
SINÒNIMS: honrat, incorruptible, insubornable, probe, honest, recte.
integritat
1 nom femení
SINÒNIMS: perfecció, completesa, enteresa, totalitat.
ANTÒNIMS: defectuositat.
2 nom femení
figurat SINÒNIMS: honradesa, rectitud, honestedat, honorabilitat, probitat.
intel·lecció
nom femení
SINÒNIMS: coneixença, noció, cognició, notícia, besllum, coneixement.
ANTÒNIMS: ignorància, desconeixença.
intel·lecte
nom masculí
SINÒNIMS: intel·ligència.
intel·lectiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: intel·lectual, mental.
ANTÒNIMS: físic.
intel·lectual
1 adjectiu
SINÒNIMS: intel·lectiu, mental.
ANTÒNIMS: físic.
2 nom comú
SINÒNIMS: teòric, cerebral.
3 nom comú
SINÒNIMS: científic, pensador.
intel·ligència
1 nom femení
SINÒNIMS: ment, enteniment, intel·lecte, raciocini, judici.
2 nom femení
SINÒNIMS: llestesa, agudesa, capacitat*, talent, penetració, sagacitat, lucidesa, perspicàcia.
3 nom femení
SINÒNIMS: comprensió, comunicació, entesa, diàleg*, acordança, concòrdia.
ANTÒNIMS: antagonisme.
intel·ligent
1 adjectiu
SINÒNIMS: racional.
ANTÒNIMS: irracional.
2 adjectiu
SINÒNIMS: lúcid, perspicaç, despert, viu, clarivident.
ANTÒNIMS: obtús, ruc, toix, parat.
intel·ligible
adjectiu
SINÒNIMS: entenedor, clar, comprensible, abastable, accessible, fàcil.
ANTÒNIMS: inintel·ligible.
intemperància
nom femení
SINÒNIMS: incontinència, gola*, immoderació, voracitat, excés, golafreria.
ANTÒNIMS: temperància.
intemperant
1 adjectiu
SINÒNIMS: intemperat, immoderat, apassionat*, llicenciós, desenfrenat.
ANTÒNIMS: moderat.
2 adjectiu
SINÒNIMS: iracund, colèric.
intemperat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: intemperant, immoderat, apassionat*, llicenciós, desenfrenat.
ANTÒNIMS: moderat.
intempestiu, -iva
adjectiu
SINÒNIMS: importú*, inesperat, inescaient.
ANTÒNIMS: oportú.
intenció
nom femení
SINÒNIMS: intent, propòsit, finalitat, mira, fi, ànim*, objecte, objectiu*, desideràtum.
intencionadament
adverbi
SINÒNIMS: deliberadament, expressament, exprés, a posta, a dretes, premeditadament.
intencionat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: exprés, deliberat, voluntari*, volgut, premeditat, a propòsit.
ANTÒNIMS: indeliberat, instintiu.
intendència
nom femení
SINÒNIMS: administració, gerència, majordomia.
intendent, -ta
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: administrador*, apoderat, ecònom, gestor, majordom.
intens, -sa
adjectiu
SINÒNIMS: profund, agut*, gran*, penetrant, fort.
ANTÒNIMS: suau, fluix, minso.
intensificació
nom femení
SINÒNIMS: paroxisme, intensitat, exacerbació.
intensificar
verb transitiu
SINÒNIMS: redoblar, augmentar, doblar, multiplicar, refermar.
ANTÒNIMS: disminuir, afluixar.
intensitat
nom femení
SINÒNIMS: violència, força, vivesa, potència, puixança.
intent
nom masculí
SINÒNIMS: temptativa, assaig, conat, esforç.
intentar
verb transitiu
SINÒNIMS: provar, maldar, esforçar-se, assajar, temptar, temptejar.
ANTÒNIMS: renunciar, desistir.
intercalació
nom femení
SINÒNIMS: afegidura*, afegit, afegiment, afegitó, addició, additament, apèndix, coda.
intercalar
verb transitiu
SINÒNIMS: interpolar, interposar, inserir, interfoliar.
intercanvi
nom masculí
SINÒNIMS: bescanvi, permuta, permutació, barat, troc, barata, comerç*, tracte.
intercanviar
verb transitiu
SINÒNIMS: canviar*, bescanviar, entrecanviar, permutar, baratar.
intercedir
verb intransitiu
SINÒNIMS: intervenir, advocar, pregar*, mitjançar.
interceptar
verb transitiu
SINÒNIMS: obstruir*, obstaculitzar, impedir, deturar, interrompre, rompre, barrar*, parar*, suspendre, tallar.
intercessor, -ra
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: mitjancer, mediador, tercer.
intercomunicador
nom masculí
SINÒNIMS: intèrfon, porter automàtic, porter electrònic.
interdependència
nom femení
SINÒNIMS: relació, correlació, lligam, connexió*, il·lació.
interdicció
nom femení
SINÒNIMS: privació*, proscripció, prohibició, veda.
ANTÒNIMS: permís, llicència, autorització.
interdicte
nom masculí
SINÒNIMS: prohibició, entredit, proscripció, veda, veto, desautorització.
interdir
verb transitiu
SINÒNIMS: prohibir, impedir, entredir, vedar, vetar.
ANTÒNIMS: autoritzar, permetre.
interès
1 nom masculí
SINÒNIMS: benefici*, guany, renda*, utilitat, lucre, usura.
ANTÒNIMS: pèrdua.
2 nom masculí
SINÒNIMS: simpatia, atractiu*, afecte*.
ANTÒNIMS: indiferència, aversió.
interessant
adjectiu
SINÒNIMS: excitant, captivant, apassionant, palpitant, entusiasmador, engrescador.
ANTÒNIMS: banal.
interessar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: apassionar*, atreure, absorbir, suggestionar, captivar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: preocupar-se.
3 verb pronominal
SINÒNIMS: afeccionar-se*, inclinar-se, afectar-se, casar-se.
ANTÒNIMS: avorrir.
interessat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: afeccionat*, adepte, addicte, partidari.
ANTÒNIMS: indiferent.
interfecte, -ta
adjectiu
dret SINÒNIMS: mort*, difunt, finat, occit, víctima.
interfector, -ra
nom masculí i femení
SINÒNIMS: assassí*, homicida, occidor.
interfoliar
verb transitiu
SINÒNIMS: intercalar, interpolar, interposar, inserir.
intèrfon
nom masculí
SINÒNIMS: intercomunicador, porter automàtic, porter electrònic.
interí, -ina
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: temporer, suplent, provisional, temporal, transitori, substitut.
interior
1 adjectiu
SINÒNIMS: intern.
ANTÒNIMS: exterior, superficial.
2 adjectiu
SINÒNIMS: secret*, profund, íntim.
interjecció
nom femení
SINÒNIMS: exclamació, crit*, imprecació*.
interludi
nom masculí
SINÒNIMS: intermedi, pausa, interval*, entremig.
intermedi
nom masculí
SINÒNIMS: pausa, interval*, interludi, entremig.
intermediari, -ària
1 adjectiu
SINÒNIMS: mitjancer, intercessor, interventor.
2 nom masculí i femení
SINÒNIMS: traficant, negociant, distribuïdor.
interminable
adjectiu
SINÒNIMS: il·limitat*, inacabable, indefinit, inesgotable.
ANTÒNIMS: breu, curt.
intermissió
nom femení
SINÒNIMS: interrupció, intermitència.
intermitència
nom femení
SINÒNIMS: intermissió, interrupció.
intermitent
adjectiu
SINÒNIMS: entretallat, discontinu, irregular.
ANTÒNIMS: continu.
intern, -na
1 adjectiu
SINÒNIMS: intrínsec, interior.
ANTÒNIMS: exterior.
2 nom masculí i femení
SINÒNIMS: pensionista.
internacional
adjectiu
SINÒNIMS: cosmopolita, universal*.
ANTÒNIMS: provincià, local, xovinista.
internacionalització
nom femení
SINÒNIMS: mundialització, globalització, universalització.
internament
nom masculí
SINÒNIMS: empresonament*, confinament.
ANTÒNIMS: alliberament.
internar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: introduir, endinsar, enfonsar*.
ANTÒNIMS: treure.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: confinar.
3 verb pronominal
SINÒNIMS: ficar-se, endinsar-se.
internauta
nom comú
SINÒNIMS: cibernauta.
Internet
nom femení
SINÒNIMS: xarxa.
interpel·lació
nom femení
SINÒNIMS: interrogació, pregunta, requeriment, demanda.
ANTÒNIMS: resposta.
interpel·lar
verb transitiu
SINÒNIMS: preguntar*, demanar, requerir, interrogar.
ANTÒNIMS: respondre.
interpolar
verb transitiu
SINÒNIMS: intercalar, interposar, inserir, interfoliar.
interposar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: intercalar, interpolar, inserir, interfoliar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: immiscir-se, intervenir, ingerir-se.
ANTÒNIMS: desentendre's.
interposició
nom femení
SINÒNIMS: incís, parèntesi, interval*.
intèrpret
1 nom comú
SINÒNIMS: torsimany, traductor*.
2 nom comú
SINÒNIMS: comentarista, glossador, exegeta.
COMENTARI: Si es tracta d'un text literari, comentarista, glossador. Si es tracta d'un text bíblic, exegeta.
3 nom comú
SINÒNIMS: cantant, actor.
interpretació
1 nom femení
SINÒNIMS: comentari, metàfrasi, glossa, exegesi*.
2 nom femení
SINÒNIMS: representació.
3 nom femení
SINÒNIMS: versió.
interpretar
verb transitiu
SINÒNIMS: explicar*, comentar*, glossar, explanar, representar.
interrogació
nom femení
SINÒNIMS: interpel·lació, pregunta, demanda.
ANTÒNIMS: resposta.
interrogar
verb transitiu
SINÒNIMS: preguntar*, qüestionar, demanar*, interpel·lar.
ANTÒNIMS: respondre.
interrogatori
nom masculí
SINÒNIMS: sondeig, enquesta*.
interrompre
verb transitiu
SINÒNIMS: suspendre*, interceptar, truncar, discontinuar, barrar, tallar, parar, deturar.
ANTÒNIMS: prosseguir, continuar, reprendre.
interromput, -uda
adjectiu
SINÒNIMS: discontinu, irregular, intermitent.
ANTÒNIMS: continu.
interrupció
nom femení
SINÒNIMS: intermissió, detenció, tallament, suspensió, truncament, cessació, parèntesi, discontinuïtat, parada, estroncament.
ANTÒNIMS: prossecució, continuació.
interruptor
nom masculí
SINÒNIMS: commutador, pulsador.
intersecar-se
verb pronominal
SINÒNIMS: tallar-se, encreuar-se, entrecreuar-se.
intersecció
nom femení
SINÒNIMS: encreuament, cruïlla.
interstici
nom masculí
SINÒNIMS: esquerda, escletxa, espai, clivella*.
interval
nom masculí
SINÒNIMS: pausa, parada, entrevall, intermedi, descans, entreacte.
COMENTARI: En general pausa, parada. Interval o entrevall és l'espai de temps que hi ha entre dos esdeveniments. L'intermedi és l'interval que divideix un tot en dues parts iguals.
intervenció
1 nom femení
SINÒNIMS: actuació*, entreteniment, intromissió, immixtió, entremesa, mediació, ingerència.
ANTÒNIMS: absència, inhibició.
2 nom femení
SINÒNIMS: fiscalització, control, inspecció.
3 nom femení
SINÒNIMS: operació.
intervenir
1 verb intransitiu
SINÒNIMS: participar, interposar-se, ficar-se, entremetre's, ingerir-se.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: fiscalitzar, controlar.
interventor, -ra
adjectiu
SINÒNIMS: intermediari, mitjancer, intercessor.
intervertir
verb transitiu
SINÒNIMS: capgirar, invertir*.
interviu
nom masculí
SINÒNIMS: entrevista, conversació, col·loqui, enraonia, consulta, conferència*.
intestí
nom masculí
SINÒNIMS: budell, tripa.
intestí, -ina
adjectiu
SINÒNIMS: interior, intern.
intimació
nom femení
SINÒNIMS: requeriment, instància, requesta.
intimar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: notificar, assabentar, comunicar, referir.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: ordenar, comminar, manar, exigir.
ANTÒNIMS: pregar.
3 verb intransitiu
SINÒNIMS: amistar-se, confraternitzar, fraternitzar, amigar-se.
intimidació
nom femení
SINÒNIMS: acovardiment, descoratge.
intimidar
verb transitiu i pronominal
SINÒNIMS: acovardir*, esporuguir, cohibir, imposar, acoquinar, atemorir.
intimitat
nom femení
SINÒNIMS: relació, amistat, afecte*, confiança*.
intitular
verb transitiu
SINÒNIMS: anomenar*, denominar, qualificar*, motejar.
intolerable
adjectiu
SINÒNIMS: insuportable, molest, insofrible, incomportable.
ANTÒNIMS: tolerable.
intolerància
1 nom femení
SINÒNIMS: intransigència.
ANTÒNIMS: tolerància, transigència.
2 nom femení
SINÒNIMS: incompatibilitat.
ANTÒNIMS: compatibilitat.
intolerant
adjectiu
SINÒNIMS: inexorable, implacable, inflexible*, dur, rígid.
ANTÒNIMS: exorable.
intoxicar
verb transitiu
SINÒNIMS: enverinar, emmetzinar, entuixegar, verinar.
ANTÒNIMS: desintoxicar.
intractable
adjectiu
SINÒNIMS: aspre*, rude*, esquerp, insociable, eixut, malagradós, brusc.
ANTÒNIMS: amable.
intranquil, -il·la
adjectiu
SINÒNIMS: preocupat, inquiet, alarmat, anguniós, nerviós, neguitós, desassossegat, esverat.
ANTÒNIMS: tranquil, calmat.
intranquil·litat
nom femení
SINÒNIMS: inquietud, ansietat, frisança, angúnia, basca, impaciència, excitació, alarma*, atribolament, trastorn, recel, ànsia*, desassossec, agitació, estrès, nerviosisme, desfici, neguit.
ANTÒNIMS: tranquil·litat, pau.
intranquil·litzar
verb transitiu
SINÒNIMS: inquietar, pertorbar, desassossegar, neguitejar, anguniejar, esverar, impacientar, amoïnar, agitar, alarmar, contorbar, esverar.
ANTÒNIMS: assossegar, calmar.
intranscendent
adjectiu
SINÒNIMS: insignificant, ridícul*, inofensiu, menyspreable, anodí, exigu, sotil, frívol, fútil, lleuger.
ANTÒNIMS: important, transcendent.
intransferible
adjectiu
SINÒNIMS: intransmissible, inalienable.
ANTÒNIMS: transferible.
intransigència
nom femení
SINÒNIMS: fanatisme, obstinació, intolerància, incomprensió, obcecació.
ANTÒNIMS: transigència, comprensió.
intransigent
adjectiu
SINÒNIMS: obstinat, caparrut, fanàtic, intolerant, obcecat, tossut.
ANTÒNIMS: tolerant, transigent.
intransitable
adjectiu
SINÒNIMS: impracticable.
ANTÒNIMS: transitable.
intransmissible
adjectiu
SINÒNIMS: intransferible, inalienable.
ANTÒNIMS: transferible.
intrasparent
adjectiu
SINÒNIMS: opac, fosc, mat.
ANTÒNIMS: transparent.
intrèpid, -da
adjectiu
SINÒNIMS: audaç, valent, decidit, coratjós, agosarat, temerari, atrevit, ardit.
ANTÒNIMS: covard.
intrepidesa
nom femení
SINÒNIMS: audàcia, valentia, coratgia, gosadia, heroisme, coratge, valor, bravura.
ANTÒNIMS: covardia.
intricat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: complicat*, complex*, enredat, problemàtic, dificultós, embrollat, entravessat, costós, treballós.
ANTÒNIMS: senzill, simple, fàcil.
intriga
1 nom femení
SINÒNIMS: maquinació, conjura, complot, confabulació, conspiració, contuberni*, embrolla.
2 nom femení
SINÒNIMS: suspens, misteri.
intrigar
1 verb intransitiu
SINÒNIMS: conspirar, complotar, tramar, maniobrar, maquinar, confabular-se.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: encuriosir, interessar.
intrínsec, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: interior, íntim, essencial, constitutiu.
ANTÒNIMS: exterior, extrínsec.
introducció
1 nom femení
SINÒNIMS: infiltració, injecció, ingestió, penetració, entrament, inserció, enfonsament*, internament.
2 nom femení
SINÒNIMS: preàmbul*, prefaci, pròleg, exordi, proemi, isagoge, preludi, exposició, pròtasi.
COMENTARI: Preàmbul és una introducció a qualsevol tipus d'obra. En els llibres, prefaci, pròleg. En un discurs, exordi, proemi, isagoge. En les obres teatrals o en les novel·les, exposició, pròtasi.
ANTÒNIMS: epíleg.
introductori, -òria
adjectiu
SINÒNIMS: preliminar, inicial, previ, proemial, preparatori.
introduir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: inserir, ficar, injectar, infiltrar, enfonsar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: implantar, instituir, instaurar.
3 verb pronominal
SINÒNIMS: entrar*, penetrar, ficar-se, endinsar-se, internar-se, infiltrar-se.
intromissió
nom femení
SINÒNIMS: tafaneria, indiscreció, importunitat, intrusió, immixtió.
introvertit, -ida
adjectiu
SINÒNIMS: tancat, retret*.
ANTÒNIMS: obert, extrovertit.
intrús, -usa
adjectiu
SINÒNIMS: indiscret, importú*, entremetedor, manefla, manifasser.
intrusió
nom femení
SINÒNIMS: intromissió, tafaneria, indiscreció, importunitat, immixtió.
intuïció
nom femení
SINÒNIMS: sagacitat*, perspicàcia, astúcia, raboseria, acuïtat, subtilesa, clarividència.
intuir
verb transitiu
SINÒNIMS: pressentir.
intumescència
nom femení
SINÒNIMS: inflamació, inflor, tumefacció, edema, infladura, botinflament.
ANTÒNIMS: desinflament.
inuit
nom comú
SINÒNIMS: esquimal.
inundació
1 nom femení
SINÒNIMS: negament, al·luvió.
2 nom femení
figurat SINÒNIMS: abundància*.
inundar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: negar, enaiguar.
2 verb transitiu
figurat SINÒNIMS: omplir*, curullar.
ANTÒNIMS: buidar.
inundat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: embassat.
inusable
adjectiu
SINÒNIMS: inservible, inaprofitable, inutilitzable, inútil, estropellat.
ANTÒNIMS: útil.
inusitat
adjectiu
SINÒNIMS: excepcional, inusual, sorprenent, extraordinari, rar*, original*, infreqüent, singular, insòlit.
inusual
adjectiu
SINÒNIMS: rar*, insòlit, desacostumat, excepcional, inhabitual, estrany, extraordinari, singular, curiós, original*, estrafolari, estrambòtic.
ANTÒNIMS: freqüent, comú, ordinari, usual.
inútil
1 adjectiu
SINÒNIMS: ineficaç, superflu, infructuós, va, estèril.
ANTÒNIMS: útil.
2 adjectiu
SINÒNIMS: inservible, inaprofitable, inutilitzable, estropellat, inusable.
ANTÒNIMS: útil, aprofitable.
inutilitat
nom femení
SINÒNIMS: ineficàcia, infructuositat, futilitat, esterilitat, nul·litat, ociositat.
ANTÒNIMS: utilitat.
inutilitzable
adjectiu
SINÒNIMS: inservible, inaprofitable, inusable, inútil, estropellat.
ANTÒNIMS: útil.
inutilitzar
verb transitiu
SINÒNIMS: espatllar*, estropellar, avariar, malmetre.
ANTÒNIMS: adobar.
invàlid, -da
1 adjectiu
SINÒNIMS: impossibilitat, esguerrat, impedit, mutilat*.
ANTÒNIMS: sa.
2 adjectiu
SINÒNIMS: inútil, inservible, ineficaç.
invalidació
nom femení
SINÒNIMS: anul·lació, cancel·lació, aboliment, revocació, abrogació, rescissió, derogació.
ANTÒNIMS: validació.
invalidar
verb transitiu
SINÒNIMS: irritar*, anul·lar.
invalidesa
1 nom femení
SINÒNIMS: impediment, incapacitat, mutilació.
2 nom femení
SINÒNIMS: invaliditat, nul·litat.
ANTÒNIMS: validesa.
invaliditat
nom femení
SINÒNIMS: invalidesa, nul·litat.
ANTÒNIMS: validesa.
invariabilitat
nom femení
SINÒNIMS: constància, assiduïtat, perseverança, fermesa, obstinació, continuïtat, tenacitat, fidelitat*.
ANTÒNIMS: inconstància, oblit.
invariable
adjectiu
SINÒNIMS: incommovible, sòlid*, constant, fix, incanviable, immutable, estable, ferm, durador, inalterable, permanent.
ANTÒNIMS: variable, inconstant, mudable.
invariant
adjectiu
SINÒNIMS: constant, inalterable, fix, estable, permanent, immòbil.
ANTÒNIMS: variable.
invasió
nom femení
SINÒNIMS: irrupció, incursió, envaïment, ràtzia.
COMENTARI: La incursió és una invasió ràpida i breu.
invectiva
nom femení
SINÒNIMS: sàtira*, improperi, diatriba*, catilinària*, censura, filípica, imprecació.
ANTÒNIMS: lloança, elogi.
invectivar
verb transitiu
SINÒNIMS: aporrinar, insultar, injuriar.
ANTÒNIMS: elogiar.
invencible
adjectiu
SINÒNIMS: invulnerable, invicte, imbatible, irreductible*, insuperable.
ANTÒNIMS: vencible, vulnerable.
invenció
nom femení
SINÒNIMS: troballa, descobriment*, invent, creació.
ANTÒNIMS: còpia.
Vegeu inventar.
invent
nom femení
SINÒNIMS: invenció, troballa, descobriment*, creació.
ANTÒNIMS: còpia.
Vegeu inventar.
inventar
verb transitiu
SINÒNIMS: descobrir*, crear, idear, empescar-se, enginyar-se, ginyar, idear.
COMENTARI: Es descobreix quelcom desconegut, però existent: Franklin descobrí l'electricitat. S'inventa el que no ha existit mai, el que es crea per primera vegada: Marconi inventà la ràdio. Enginyar, que té també aquest sentit, s'aplica en canvi a coses materials: enginyar un artefacte.
inventari
nom masculí
SINÒNIMS: llista, relació, índex, repertori, arqueig, taula, registre, catàleg*.
inventariar
verb transitiu
SINÒNIMS: catalogar, inscriure, classificar*, registrar, arxivar.
ANTÒNIMS: desordenar.
inventat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: fictici, fantasiós, irreal, imaginari, suposat, figurat.
ANTÒNIMS: real.
inventiva
nom femení
SINÒNIMS: enginy, idees, imaginació*, fantasia.
inventor, -ra
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: creador, descobridor, autor*, forjador.
ANTÒNIMS: imitador.
invers, -sa
adjectiu
SINÒNIMS: oposat, contrari*, contraposat.
ANTÒNIMS: recte.
inversemblant
adjectiu
SINÒNIMS: increïble, improbable, inimaginable.
ANTÒNIMS: versemblant.
inversió
nom femení
SINÒNIMS: capgirament.
invertir
1 verb transitiu
SINÒNIMS: capgirar, transposar, canviar*, revessar, preposterar, commutar.
COMENTARI: Capgirar significa girar quelcom de manera que la part de dalt vagi a baix: capgirar un quadre, una lletra, etc. Transportar és col·locar una cosa en lloc d'una altra: transportar els mots d'una frase. En matemàtiques, commutar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: esmerçar, col·locar*, posar, destinar.
COMENTARI: Aquesta accepció s'utilitza sempre parlant de diners.
3 verb transitiu
SINÒNIMS: dedicar*, emprar.
COMENTARI: Utilitzem aquesta accepció parlant de temps.
investigació
nom femení
SINÒNIMS: esbrinament, examen, anàlisi, recerca, recaceig, escodriny, inspecció, indagació, reconeixement, inquisició, perquisició, enquesta*.
investigador, -ra
1 adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: indagador, perquisidor, detectiu.
2 adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: científic.
investigar
verb transitiu
SINÒNIMS: indagar, esbrinar, escorcollar, escodrinyar, inquirir, furgar, escrutar, escatir, explorar.
investir
verb transitiu
SINÒNIMS: conferir*, atribuir*, concedir*, atorgar, adjudicar, ordenar, ungir.
inveterar-se
verb intransitiu
SINÒNIMS: durar*, viure, perdurar, romandre, persistir, perpetuar-se, eternitzar-se.
COMENTARI: Perdurar, romandre, persistir, perpetuar-se i eternitzar-se són sinònims intensius d'inveterar-se. Viure té sentit figurat.
ANTÒNIMS: acabar, cessar.
inveterat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: antic*, vell, crònic, arrelat, tradicional.
COMENTARI: Inveterat no s'aplica a coses materials sinó a virtuts, vicis, costums, etc.
ANTÒNIMS: recent, nou.
invicte, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: invencible, invulnerable, imbatible, irreductible*, insuperable.
ANTÒNIMS: vencible, vulnerable.
invident
nom masculí i femení
SINÒNIMS: cec.
inviolable
adjectiu
SINÒNIMS: sagrat*, intangible.
invisible
adjectiu
SINÒNIMS: indiscernible, imperceptible, impalpable, immaterial.
ANTÒNIMS: visible, perceptible.
invitació
1 nom femení
SINÒNIMS: oferiment, convit*, crida.
ANTÒNIMS: refús.
2 nom femení
SINÒNIMS: entrada*, bitllet*.
3 nom femení
SINÒNIMS: incitació, inducció, provocació.
invitar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: convidar, cridar*, oferir.
ANTÒNIMS: refusar, rebutjar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: animar, incitar, induir, provocar.
invocar
verb transitiu
SINÒNIMS: implorar, pregar*, imprecar, demanar, requerir, adjurar, conjurar.
COMENTARI: Implorar és intensiu d'invocar. Imprecar és invocar un dany, una desgràcia contra algú. En sentit general, pregar, demanar, requerir, adjurar, conjurar.
involucrar
verb transitiu
SINÒNIMS: barrejar*, ficar, complicar.
involuntari, -ària
adjectiu
SINÒNIMS: maquinal, automàtic, inconscient, irreflexiu, instintiu, mecànic.
ANTÒNIMS: voluntari.
invulnerabilitat
nom femení
SINÒNIMS: immunitat.
invulnerable
adjectiu
SINÒNIMS: invencible, invicte, imbatible, irreductible*, insuperable.
ANTÒNIMS: vencible, vulnerable.
ionqui
nom masculí i femení
familiar SINÒNIMS: toxicòman, drogoaddicte, drogodependent, addicte.
ira
nom femení
SINÒNIMS: indignació, furor, còlera, ràbia, exasperació, enfuriment, enuig.
iracund, -da
adjectiu
SINÒNIMS: intemperant, colèric.
irascible
adjectiu
SINÒNIMS: irritable, intemperant, iracund, colèric, rabiüt, biliós, geniüt.
ANTÒNIMS: dòcil, plàcid.
irat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: irritat, furiós, enfurit, enfellonit, enquimerat, irós, furibund, felló, enrabiat, empiulat, frenètic, enutjat, arravatat, rabiós.
ANTÒNIMS: serè, plàcid, tranquil.
irèixer-se
verb pronominal
SINÒNIMS: enfereir-se, indignar-se, enfellonir-se, sulfurar-se, enfurir-se, enfuriar-se, aïrar-se.
ironia
nom femení
SINÒNIMS: sarcasme, escarn, mofa, asteisme, ludibri, sorna, derisió.
COMENTARI: La ironia és una forma fina i dissimulada de donar a entendre el contrari del que hom diu. Asteisme, que equival exactament a ironia, és un cultisme. El sarcasme és mordaç i, sovint, cruel i insultant. L'escarn, la derisió i el ludibri són augmentatius de sarcasme.
irònic, -ca
adjectiu
SINÒNIMS: sarcàstic, punxant, mordaç, càustic, sardònic.
irós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: furiós, enfurismat, exaltat, forassenyat, enrabiat, felló, indignat, colèric, furibund, frenètic, cremat, irat, empiulat, enfurit, enfellonit.
ANTÒNIMS: serè, plàcid, tranquil.
irracional
adjectiu
SINÒNIMS: irraonable, desenraonat, absurd, il·lògic*.
ANTÒNIMS: raonable.
irracionalitat
nom femení
SINÒNIMS: animalitat.
ANTÒNIMS: humanitat.
irradiació
nom femení
SINÒNIMS: radiació, difusió, emissió*.
irradiant
adjectiu
SINÒNIMS: radiant, radiós, resplendent, brillant, lluent.
irradiar
verb transitiu
SINÒNIMS: difondre, emetre*, llambrejar, reflectir, guspirejar, radiar.
irraonable
adjectiu
SINÒNIMS: irracional, desenraonat, absurd, il·lògic*.
ANTÒNIMS: raonable.
irreal
adjectiu
SINÒNIMS: fals*, fantasiós, fantàstic*, fabulós, ideal, il·lusori, imaginari.
ANTÒNIMS: real.
irrealitzable
adjectiu
SINÒNIMS: utòpic, quimèric, imaginari, fantàstic*, impracticable, impossible.
ANTÒNIMS: possible, real.
irrebatible
adjectiu
SINÒNIMS: indiscutible, innegable, incontestable, demostrat, irrefutable, irrecusable, indisputable.
ANTÒNIMS: refutable.
irrecobrable
adjectiu
SINÒNIMS: irrecuperable, irrescatable.
ANTÒNIMS: recuperable.
irrecuperable
adjectiu
SINÒNIMS: irrecobrable, irrescatable.
ANTÒNIMS: recuperable.
irrecusable
adjectiu
SINÒNIMS: irrebatible, inapel·lable, inexorable.
ANTÒNIMS: recusable, discutible.
irreductible
adjectiu
SINÒNIMS: incoercible, inflexible*.
ANTÒNIMS: coercible.
irreflexió
nom femení
SINÒNIMS: imprudència, lleugeresa, imprevisió, descuit, despreocupació, atordiment, eixelebrament, inconsideració, insensatesa.
ANTÒNIMS: prudència.
irreflexiu, -iva
1 adjectiu
SINÒNIMS: imprudent*, estordit, esvalotat, capbuit, eixelebrat, rauxós, arrauxat.
ANTÒNIMS: assenyat, reflexiu.
2 adjectiu
SINÒNIMS: indeliberat, instintiu.
irrefutable
adjectiu
SINÒNIMS: indiscutible, segur, irrebatible, inqüestionable, demostrat, indubtable, provat, cert.
ANTÒNIMS: refutable.
irregular
adjectiu
SINÒNIMS: desigual, discontinu, informe, variable.
ANTÒNIMS: regular.
irregularitat
nom femení
SINÒNIMS: anomalia, anormalitat.
ANTÒNIMS: regularitat.
irreligiós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: descregut, descreient, impiadós, incrèdul*, ateu, escèptic, indiferent, agnòstic, impiu.
ANTÒNIMS: religiós, creient, devot, piadós, pietós.
irremeiable
adjectiu
SINÒNIMS: inevitable, irreparable, fatal, ineludible.
ANTÒNIMS: previsible.
irremissible
1 adjectiu
SINÒNIMS: imperdonable, inexpiable.
2 adjectiu
SINÒNIMS: inevitable, ineluctable, ineludible, irremeiable.
ANTÒNIMS: reparable.
irreparable
adjectiu
SINÒNIMS: consumat, irremeiable, fatal.
ANTÒNIMS: reparable.
irreprensible
adjectiu
SINÒNIMS: just*, correcte, lloable, edificant, impecable, perfecte, irreprotxable, exemplar, modèlic.
ANTÒNIMS: blasmable, censurable.
irreprotxable
adjectiu
SINÒNIMS: exemplar, modèlic, edificant, lloable, virtuós, edificable, correcte, perfecte.
ANTÒNIMS: condemnable, execrable.
irrescatable
adjectiu
SINÒNIMS: irrecuperable, irrecobrable.
ANTÒNIMS: recuperable.
irresistible
adjectiu
SINÒNIMS: incontenible, irreductible*, indomable.
ANTÒNIMS: contenible.
irresolt, -ta
adjectiu
SINÒNIMS: pendent, ajornat, inconclús.
ANTÒNIMS: resolt, acabat.
irresolució
nom femení
SINÒNIMS: indeterminació, indecisió, hesitació, vacil·lació, dubte, incertesa, perplexitat.
ANTÒNIMS: decisió, resolució, determinació.
irresolut, -uda
adjectiu
SINÒNIMS: indecís, indeterminat, perplex, dubtós*, vacil·lant, cagadubtes.
ANTÒNIMS: decidit.
irrespectuós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: desvergonyit, fresc, insolent, descarat, barrut, cínic, desaprensiu, impúdic, pocavergonya, pocapena.
ANTÒNIMS: respectuós, considerat.
irrespirable
adjectiu
SINÒNIMS: dens, ofegós, sufocant, carregat*, asfixiant, enrarit.
ANTÒNIMS: respirable.
irresponsable
adjectiu
SINÒNIMS: forassenyat, inconscient, irreflexiu.
ANTÒNIMS: responsable.
irreverència
nom femení
SINÒNIMS: desconsideració, desatenció, inconsideració.
ANTÒNIMS: consideració.
irreverent
adjectiu
SINÒNIMS: irrespectuós, desatent, insolent, impertinent, descarat.
ANTÒNIMS: respectuós, considerat.
irrigar
verb transitiu
SINÒNIMS: mullar, regar, remullar, aspergir, locionar, sucar.
irrisió
nom femení
SINÒNIMS: burla*, derisió, mofa, escarn, innocentada, befa*, trufa.
irrisori, -òria
adjectiu
SINÒNIMS: risible, ridícul*.
irritable
1 adjectiu
SINÒNIMS: colèric, irascible, biliós, rabiüt, iracund.
2 adjectiu
SINÒNIMS: delicat, sensible, hipersensible.
irritació
1 nom femení
SINÒNIMS: ira, indignació, aïrament, enuig, rampell, còlera, enrabiada*, ràbia, enfuriment.
ANTÒNIMS: tranquil·litat.
2 nom femení
SINÒNIMS: enverinament*, inflamació, exacerbació.
irritant
adjectiu
SINÒNIMS: acre*, aspre*, agre, càustic.
irritar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: enrabiar, indignar, sulfurar*, enfellonir, enfurir, enutjar, exasperar, molestar, exacerbar.
ANTÒNIMS: tranquil·litzar, calmar.
2 verb transitiu
SINÒNIMS: enverinar, inflamar, exacerbar, exasperar.
3 verb transitiu
SINÒNIMS: anul·lar, invalidar.
irritat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: irat, furiós, enfurit, enfellonit, enquimerat, irós, furibund, felló, enrabiat, empiulat, frenètic, enutjat, irritat, arravatat, rabiós.
ANTÒNIMS: serè, plàcid, tranquil.
irrogar
verb transitiu
SINÒNIMS: causar, produir, ocasionar*.
ANTÒNIMS: evitar.
irrompible
adjectiu
SINÒNIMS: resistent, sòlid*, consistent, indeleble, sofert, resistidor.
ANTÒNIMS: tou, trencadís.
irrompre
verb intransitiu
SINÒNIMS: escometre*, assaltar*, envair, ocupar, entrar.
COMENTARI: Irrompre comporta més violència i sobtadesa que envair.
irrupció
nom femení
SINÒNIMS: invasió*, incursió, escomesa, ràtzia.
ANTÒNIMS: fugida.
isagoge
nom femení
SINÒNIMS: introducció*, preàmbul*, prefaci, pròleg, exordi, proemi, preludi.
ANTÒNIMS: epíleg.
isard
nom femení
SINÒNIMS: camussa.
islàmic, -ca
adjectiu i nom masculí i femení
SINÒNIMS: mahometà*, musulmà, muslim, islamita, moro, sarraí, muslímic.
islamisme
nom masculí
SINÒNIMS: mahometisme.
islamita
adjectiu i nom comú
SINÒNIMS: mahometà*, musulmà, muslim, moro, sarraí, islàmic, muslímic.
isolament
nom masculí
SINÒNIMS: aïllament, separació, confinament, incomunicació.
ANTÒNIMS: connexió.
isolar
1 verb transitiu
SINÒNIMS: separar, aïllar, incomunicar, confinar, bloquejar.
2 verb pronominal
SINÒNIMS: recloure's, retirar-se, assolar-se, retreure's, recollir-se.
ANTÒNIMS: relacionar-se.
isolat, -ada
adjectiu
SINÒNIMS: aïllat.
israelita
nom comú
SINÒNIMS: jueu, hebreu.
iteració
nom femení
SINÒNIMS: repetició*, reiteració, reproducció*, repetiment, bis.
iterar
verb transitiu
SINÒNIMS: reiterar, reproduir*, repetir*, renovar.
itinerari
nom masculí
SINÒNIMS: ruta, trajecte*, singladura, singlada, camí, carrera, curs*, recorregut.
COMENTARI:
ivaçós, -osa
adjectiu
SINÒNIMS: ràpid, veloç, fuent, vertiginós, rabent.
ANTÒNIMS: lent.
ivori
nom masculí
SINÒNIMS: marfil, vori.

Diccionari Manual de sinònims i antònims Vox © Larousse Editorial, SL

 
Contacta Avís legal Qui som? www.diccionarios.com © 2019 Larousse Editorial S.L.