Copyright

Dades de l’empresa

Larousse Editorial S.L.
C.I.F. nº B-59886531
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona
Tom: 21.950 Secció General, Foli 1, Full B 29.890
Reservats tots els drets. Visitar aquest lloc web suposa la vostra acceptació de la nostra Condicions d’ús.
Les marques i logotips que apareixen en aquest lloc són propietat de Grupo Anaya S.A. o de terceres parts. Queda prohibit l’ús d’aquestes marques sense autorització prèvia per escrit de Grupo Anaya S.A., o de les terceres parts de les marques.

Condicions d’ús

Acceptació de les condicions

Grupo Anaya S.A. posa a disposició dels seus usuaris en aquest lloc web un conjunt d’informacions i serveis, l’ús dels quals està subjecte als termes i condicions recollits en aquest document. El fet d’accedir a aquest lloc implica que vostè accepta totes aquestes condicions d’ús. Grupo Anaya S.A. es reserva el dret de modificar periòdicament aquestes condicions si així ho estima convenient. L'ús que vostè faci d'aquest lloc sempre estarà subjecte a les més recents condicions d'utilització que estiguin incloses en el propi lloc al moment de la seva utilització. L'ús de qualsevol material o servei contingut en aquest lloc es realitzarà d'acord amb les normes i condicions específiques de cada material o servei, a més de les normes contingudes en aquestes condicions d'ús. L'incompliment de qualsevol d’aquestes condicions implica la finalització immediata de la seva autorització per utilitzar-ho i l'obligació de destruir qualsevol material que hagués estat descarregat o imprès des d'aquest lloc.

Drets de propietat

Els materials i serveis accessibles en aquest lloc estan protegits per copyright, drets d'autor i propietat, i/o per les normes legals que garanteixen la propietat intel•lectual, de manera que qualsevol ús no autoritzat d'aquests materials o serveis pot suposar una violació d’aquestes lleis. Excepte si s’indica expressament, ni Grupo Anaya S.A. ni els seus proveïdors li garanteixen de manera explícita o implícita cap dret sobre una patent, copyrights, drets de marques o informació de negocis confidencial pel que fa als materials o serveis.

Ús de la informació del lloc

Excepte que s'indiqui una altra cosa en un lloc diferent d'aquest lloc, està permès veure, descarregar i imprimir els documents i la informació disponible sempre que es realitzi d'acord amb les següents condicions:

  1. No està permès eliminar el copyright ni cap altre avís sobre la propietat que estigui contingut en els documents i informació.
  2. Grupo Anaya S.A. es reserva el dret de revocar en qualsevol moment l'autorització per veure, descarregar i imprimir els documents i la informació disponible en aquest lloc, i l'ús de tals objectes deixarà de ser accessible immediatament.
Els drets especificats anteriorment de visualització, impressió i descàrrega de la informació disponible en aquest lloc no són aplicables a la seva maqueta ni disseny. Tots els elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis relatives al dret de propietat i no poden ser copiats ni plagiats ni en part ni en la seva totalitat.

Garanties i limitacions

Excepte si s’assenyala expressament en un acord escrit entre vostè i Grupo Anaya S.A., tots els materials i serveis d'aquest lloc són facilitats sense cap tipus de garantia, ni explícita ni implícita, tot incloent, però no limitant, les garanties implícites de comerciabilitat, adequació a finalitats particulars o no incompliment.

De manera il·limitada, Grupo Anaya S.A. no es fa responsable ni facilita cap garantia sobre: (i) que els serveis i productes satisfacin les seves necessitats (ii) que els serveis i materials estiguin disponibles sense interrupció, siguin oportuns, segurs, o estiguin lliures d'errors (iii) que els resultats que pugui obtenir del seu ús siguin eficaços, exactes i precisos (iv) que la qualitat de tots els serveis obtinguts en aquest lloc sigui la que vostè espera.

Aquest lloc pot contenir errors tècnics o d'un altre tipus, inexactituds o errors tipogràfics. Grupo Anaya S.A. podrà realitzar en qualsevol moment i sense avís previ canvis en els materials o serveis d'aquest lloc.

En cap cas ni Grupo Anaya S.A. ni els seus proveïdors seran responsables davant vostè o terceres parts per qualsevol deterioració de qualsevol tipus, directa o indirecta, especial, incidental, o conseqüent, tot incloent, però no limitant, els danys resultants de la pèrdua de dades o beneficis, independentment que Grupo Anaya S.A. hagués avisat o no d'aquests riscos en la utilització dels productes o serveis d'aquest lloc, ni en els d’altres companyies que aquí s'esmentin.

La descàrrega de qualsevol material d'aquest lloc es realitza sota la pròpia responsabilitat i risc de l'usuari, de manera que vostè accepta ser l'únic responsable dels danys o pèrdua de dades que puguin produir-se en el seu sistema informàtic com a resultat de la descàrrega o adquisició d'aquests materials.

Aquest lloc conté vincles a llocs en Internet d'altres companyies que no es troben sota el control de Grupo Anaya S.A.

Grupo Anaya S.A. no és responsable dels altres llocs als quals vostè pugui accedir des del lloc www.diccionaris.cat. Per això, si vostè decideix visitar-los llocs, ho fa sota el seu risc i responsabilitat, sense que Grupo Anaya S.A. assumeixi cap responsabilitat per la seguretat o exactitud d’informacions, dades, opinions, consells o manifestacions d'aquests llocs, ni de la qualitat dels productes o serveis que s’hi ofereixin. Grupo Anaya S.A. inclou els vincles a aquests llocs en qualitat de servei pràctic.

Lleis i disposicions aplicables

Aquest lloc de Grupo Anaya està controlat per Grupo Anaya S.A., la seu del qual es troba a l'adreça c/Juan Ignacio Luca de Tena, 15 28027 Madrid (Espanya), per la qual cosa vostè i Grupo Anaya S.A. acorden que tots els assumptes relacionats amb el seu accés i ús d'aquest siguin regulats per la legislació d'Espanya. Tots els litigis relatius a les Condicions d'ús seran jutjats pels tribunals competents de Madrid, Espanya. Grupo Anaya S.A. es reserva el dret d'exercir les accions legals que consideri oportunes.

Drets de marca

Les marques i logotips que apareixen en aquest lloc són propietat de Grupo Anaya S.A. o de terceres parts. Està prohibit l’ús d'aquestes marques sense autorització prèvia per escrit per part de Grupo Anaya S.A. o de les terceres parts que en són propietàries.